Begreppsförklaringar

I listan nedan återfinns förklaringar av centrala begrepp i SMP.

Senast uppdaterad: 2022-11-29

BegreppFörklaring
AktörTyp av användare (verksamhetsutövare, tillsynsmyndighet etc.).
AnläggningEn fast, teknisk enhet där en eller flera av de verksamheter som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport. (NFS 2016:8) bedrivs.
AnvändarkontoDen identitet som användaren anger för att komma in i systemet.

E-postadress och lösenord.
AvfallskodI fliken för ”Producerat och hanterat avfall” ska verksamhetsutövaren ange avfallskod.

Detta är den sexsiffriga kod som används för att beteckna var och en av de olika avfallstyper som listas och kodas i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614). Det finns en avfallskod för varje avfallstyp och den väljs från en värdelista. Koden kan anges med eller utan mellanslag, xxxxxx eller xx xx xx.

Avfallsförordningen bilaga 3. https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2020:614
AvfallstypI fliken för ”Producerat och hanterat avfall” ska verksamhetsutövaren ange avfallstyp.

Avfallstyp är benämningen enligt Avfallsförordningen bilaga 3. https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2020:614
BehörighetStyr vilken information och vilka funktioner användaren har tillgång till.
BortskaffandeVarje åtgärd som avses i bilaga I till direktiv.

2008/98/EG.
BATBest Available Techniques, bästa tillgängliga teknik (art 3.10 IED).
​BAT-slutsatsSlutsats om bästa tillgängliga teknik. Finns både med och utan miljöprestandanivåer (värden).

BAT-slutsatser visas i SMP vid ledtexterna Huvudsaklig Bref och Övriga Bref.
BREFEtt BREF-dokument är ett tekniskt dokument från EU- kommissionen. Det syftar till att fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektioner. Dokumenten identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder BAT för den aktuella branschen.
Bygg och rivningsavfall (Miljörapportsdel)Den del av miljörapporten där man redovisar mottagning och hantering av Bygg- och rivningsavfall.
Emissionsdel/

Emissionsdeklaration (Miljörapportsdel)
Den del av miljörapporten där utsläpp till miljön med mera rapporteras. Rapporteringen sker per parametrar och i strukturerad form.
Farligt avfallI fliken för ”Producerat och hanterat avfall” indikeras automatiskt om den angivna avfallskoden klassificeras som farligt avfall vid val av avfallskod.

Se avfallsförordningen kapitel 2 och 3 för mer info om klassificering av farligt avfall. https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2020:614
FlödesriktningAnger om redovisat ämne tillförs, släpps ut eller används inom rapporterad verksamhet (kan vara In,Ut eller Inom).
FöreskriftsparameterParameter som ska redovisas i miljörapport i enlighet med svensk eller internationell lagstiftning.
FöroreningÄmnen eller grupper av ämnen som på grund av sina egenskaper kan vara skadliga för miljön eller människors hälsa om de sprids till miljön.
GrunddelDen del av miljörapporten där information om huvudman, typ av verksamhet och uppgifter om anläggning och kontaktperson finns.
Hanterat avfallRapporteras i fliken för ”Producerat och hanterat avfall”.
Denna rapportering är nödvändig om verksamheten hanterar och behandlar avfall på anläggningen. Rapporteringsfliken omfattar både förbehandling och slutbehandling.

Exempel på förbehandling är sortering och krossning av avfall. Exempel på slutbehandling kan vara deponering eller rötning.
HanteringskodI fliken för ”Producerat och hanterat avfall” ska du ange hanteringskod i det fall du rapporterar hanterat avfall.

Hanteringskod är en kod som beskriver det återvinnings- eller bortskaffandeförfarande som ett avfall genomgår. Koderna börjar med antingen ”R”, för återvinning, eller ”D”, för bortskaffande, följt av ett ordningstal som ytterligare specificerar aktuellt förfarande.

Hanteringskod väljs från värdelista.
Se avfallsförordningen bilaga 1 och 2 för en översikt av hanteringskoder.
IndustrienhetEn eller flera anläggningar på samma plats som drivs av en och samma fysiska eller juridiska person.
Industriutsläppsverksamhet (IUV)Industriutsläppsverksamhet är en verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Industriutsläppsverksamheter har en verksamhetskod som slutar med -i. (Jämför definitionen i industri­utsläpps­förordningen.).
LCP

(Miljörapportsdel)
Den del av miljörapporten där produktionsuppgifter för stora förbränningsanläggningar redovisas.
MottagareAnger till vilket medium utsläppet sker (t ex vatten eller luft).
ParameterAnger vilket ämne som rapporteras.
​ProduktionsenhetEn enskild panna, gasturbin eller stationär förbränningsmotor som utgör en del i förbränningsanläggningen.
Producerat och hanterat avfall (Miljörapportsdel)Den del av miljörapporten där du redovisar producerat och hanterat avfall.

Fliken ska fyllas i om du enligt grunddelen har en verksamhetskod som omfattas av krav om att lämna uppgifter om producerade och hanterade (behandlade) mängder avfall. Detta enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:8) om miljörapport.
Du ska därför svara huruvida verksamheten har producerat eller hanterat avfall.
Uppgifterna är ett viktigt underlag för Sveriges officiella avfallsstatistik.
Primärt producerat avfallRapporteras i fliken för ”Producerat och hanterat avfall”.
Primärt avfall är avfall som uppkommer vid exempelvis produktion och konsumtion.

Rapporteringsfliken omfattar både verksamhetsspecifikt avfall samt annat avfall såsom mat-, förpacknings-, och blandat avfall som uppkommer på anläggningen.
RollI SMP kan varje aktör delas upp i olika roller som har behörighet att utföra olika åtgärder i systemet (t ex användare, administratör och juridisk ansvarig).
Sekundärt producerat avfallRapporteras i fliken för ”Producerat och hanterat avfall”.
Sekundärt avfall kan uppkomma till följd av avfallsbehandling.
Exempel på sekundärt avfall är aska från förbränning av avfall eller sorteringsrester som uppstår vid mekanisk behandling av avfall.
Textdel

(Miljörapportsdel)
Den del av miljörapporten som i textform beskriver utsläpp och miljöarbete inom anläggningen. Textdel kan vara sekretessmarkerad.
TorrsubstanshaltI fliken för ”Producerat och hanterat” avfall ska man ange torrsubstanshalt då det är relevant.

Torrsubstanshalt anges i procent.
Täktrapportering

(Miljörapportsdel)
Den del av miljörapporten där produktionsuppgifter för tillståndspliktiga täktverksamheter rapporteras. Produktionsuppgifter kan markeras som sekretesskänsliga.
UnderkodI fliken för ”Producerat och hanterat avfall” kan du ange underkod i det fall du rapporterar hanterat avfall.

Underkod är en underkategori till hanteringskoden där du väljer det behandlingsförfarande som bäst beskriver hanteringen.

Underkod väljs från värdelista.
UtsläppSpridning av föroreningar till miljön till följd av människors
verksamhet, avsiktligen eller genom olyckshändelse, rutinmässigt eller vid enstaka tillfällen, inbegripet spill, utsläpp till luft, vatten eller mark, injicering, bortskaffande eller dumpning, eller genom avloppssystem utan slutlig avloppsrening.
VerksamhetsutövareEn fysisk eller juridisk person som driver eller innehar en industrienhet, eller, där detta föreskrivs i nationell lagstiftning, en person som har givits befogenheten att fatta avgörande ekonomiska beslut med avseende på industrienhetens tekniska funktionssätt.
VillkorsparameterParameter som enbart redovisas utifrån anläggningens tillstånd (ej via övrig lagstiftning).
ÅtervinningVarje åtgärd som avses i bilaga II till direktiv 2008/98/EG.
​Övriga produktionsenheterProduktionsenheter som varken omfattas av förordning om stora förbränningsanläggningar, FSF, eller förordning om förbränning av avfall, FFA.