Begreppsförklaringar

I listan nedan återfinns förklaringar av centrala begrepp i SMP.

Senast uppdaterad: 2020-01-24

BegreppFörklaring
AktörTyp av användare (verksamhetsutövare, tillsynsmyndighet etc.).
AnläggningEn fast, teknisk enhet där en eller flera av de verksamheter som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport. (NFS 2016:8) bedrivs.
AnvändarkontoDen identitet som användaren anger för att komma in i systemet.

E-postadress och lösenord.
BehörighetStyr vilken information och vilka funktioner användaren har tillgång till.
BortskaffandeVarje åtgärd som avses i bilaga I till direktiv.

2008/98/EG.
BATBest Available Techniques, bästa tillgängliga teknik (art 3.10 IED).
​BAT-slutsatsSlutsats om bästa tillgängliga teknik. Finns både med och utan miljöprestandanivåer (värden).

BAT-slutsatser visas i SMP vid ledtexterna Huvudsaklig Bref och Övriga Bref.
BREFEtt BREF-dokument är ett tekniskt dokument från EU- kommissionen. Det syftar till att fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektioner. Dokumenten identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder BAT för den aktuella branschen.
Bygg och rivningsavfall (Miljörapportsdel)Den del av miljörapporten där man redovisar mottagning och hantering av Bygg- och rivningsavfall.
Emissionsdel/

Emissionsdeklaration (Miljörapportsdel)
Den del av miljörapporten där utsläpp till miljön med mera rapporteras. Rapporteringen sker per parametrar och i strukturerad form.
FlödesriktningAnger om redovisat ämne tillförs, släpps ut eller används inom rapporterad verksamhet (kan vara In,Ut eller Inom).
FöreskriftsparameterParameter som ska redovisas i miljörapport i enlighet med svensk eller internationell lagstiftning.
FöroreningÄmnen eller grupper av ämnen som på grund av sina egenskaper kan vara skadliga för miljön eller människors hälsa om de sprids till miljön.
GrunddelDen del av miljörapporten där information om huvudman, typ av verksamhet och uppgifter om anläggning och kontaktperson finns.
IndustrienhetEn eller flera anläggningar på samma plats som drivs av en och samma fysiska eller juridiska person.
Industriutsläppsverksamhet (IUV)Industriutsläppsverksamhet är en verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Industriutsläppsverksamheter har en verksamhetskod som slutar med -i. (Jämför definitionen i industri­utsläpps­förordningen.).
LCP

(Miljörapportsdel)
Den del av miljörapporten där produktionsuppgifter för stora förbränningsanläggningar redovisas.
MottagareAnger till vilket medium utsläppet sker (t ex vatten eller luft).
ParameterAnger vilket ämne som rapporteras.
​Produktionsenhet En enskild panna, gasturbin eller stationär förbränningsmotor som utgör en del i förbränningsanläggningen.
RollI SMP kan varje aktör delas upp i olika roller som har behörighet att utföra olika åtgärder i systemet (t ex användare, administratör och juridisk ansvarig).
Textdel

(Miljörapportsdel)
Den del av miljörapporten som i textform beskriver utsläpp och miljöarbete inom anläggningen. Textdel kan vara sekretessmarkerad.
Täktrapportering

(Miljörapportsdel)
Den del av miljörapporten där produktionsuppgifter för tillståndspliktiga täktverksamheter rapporteras. Produktionsuppgifter kan markeras som sekretesskänsliga.
UtsläppSpridning av föroreningar till miljön till följd av människors
verksamhet, avsiktligen eller genom olyckshändelse, rutinmässigt eller vid enstaka tillfällen, inbegripet spill, utsläpp till luft, vatten eller mark, injicering, bortskaffande eller dumpning, eller genom avloppssystem utan slutlig avloppsrening.
VerksamhetsutövareEn fysisk eller juridisk person som driver eller innehar en industrienhet, eller, där detta föreskrivs i nationell lagstiftning, en person som har givits befogenheten att fatta avgörande ekonomiska beslut med avseende på industrienhetens tekniska funktionssätt.
Villkorsparameter
Parameter som enbart redovisas utifrån anläggningens tillstånd (ej via övrig lagstiftning).
ÅtervinningVarje åtgärd som avses i bilaga II till direktiv 2008/98/EG.
​Övriga produktionsenheterProduktionsenheter som varken omfattas av förordning om stora förbränningsanläggningar, FSF, eller förordning om förbränning av avfall, FFA.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.