Vanliga frågor och svar

Här finner ni ett antal vanliga frågor och svar som uppdateras löpande.

Sidinnehållsförteckning

Kontohantering

Hur skapar jag ett nytt konto?

Det är enbart administratören för verksamheten som kan skapa nya användarkonton. Be din administratör om ett nytt konto.

Hur administratören skapar ett nytt konto:

 1. Logga in som administratör.
 2. Klicka på fliken ”Administration”.
 3. Klicka på ”Skapa nytt konto”.
 4. Fyll i uppgifterna förnamn, efternamn, e-postadress samt den eller de roller användaren ska ha.
 5. Avsluta med att klicka på ”Spara uppgifter”.


Ett e-postmeddelande skickas till angiven e-postadress tillsammans med ett engångslösenord.

Mitt konto är låst (spärrat). Hur låser jag upp mitt konto?

Administratören för verksamheten kan låsa upp ett spärrat konto.

 1. Logga in som administratör.
 2. Klicka på fliken ”Administration”.
 3. Välj aktuellt konto genom att klicka på namnet för kontot.
 4. Markera valet ”Aktiv”.
 5. Avsluta med att klicka på ”Spara uppgifter”.

Om kontot är spärrat av administratören själv måste SMP-support kontaktas för återaktivering av kontot.

Jag behöver nytt lösenord.

 1. Klicka på länken ”Glömt lösenordet?” på SMP:s inloggningssida och följ instruktionerna.
 2. Ett nytt engångslösenord skickas till din e-postadress.
 3. Vid nästa inloggning måste lösenordet bytas.

Ett nytt lösenord kan även skapas av verksamhetens administratör:

 1. Logga in som administratör.
 2. Klicka på fliken ”Administration”.
 3. Välj aktuellt konto genom att klicka på namnet för kontot.
 4. Klicka på ”Byt lösenord”.
 5. Klicka på ”Bekräfta” för att byta lösenord.

Ett nytt engångslösenord skickas till användaren i ett e-postmeddelande.

Jag har ny e-postadress för mitt användarkonto.

 • Administratören får då skapa ett nytt konto för den nya e-postadressen.
 • Administratören får ombesörja att ta bort det gamla kontot och lägga till nytt användarkonto och roller.
 • Se även ovan under ”Hur administratören skapar ett nytt konto”.

Hur tar jag bort en användare?

Administratören för verksamheten kan ta bort en användare.

 1. Logga in som administratör.
 2. Klicka på fliken ”Administration”.
 3. Välj användaren genom att klicka på namnet för kontot.
 4. Klicka på ”Ta bort”.
 5. Avsluta genom att klicka på ”Spara uppgifter”.

Administratören för verksamheten har slutat. Hur kan vi få ett nytt administratörskonto?

Observera att nedanstående endast gäller om verksamhetens administratör har slutat eller av andra anledningar inte finns tillgänglig.

Kontakta din tillsynsmyndighet för att få ett nytt administratörskonto. Din tillsynsmyndighet verifierar uppgifterna och kontaktar därefter SMP support.

Begäran om nytt administratörkonto ska minst innehålla följande uppgifter:

 • anläggningsnummer
 • anläggningsnamn
 • organisationsnummer
 • administratörens förnamn
 • administratörens efternamn
 • administratörens e-postadress.

Ovanstående uppgifter mejlas till SMP-support på smp.support@lansstyrelsen.se. Skriv ”Nytt administratörskonto” i rubrikfältet.

När administratörskontot är skapat skickas ett autogenererat e-postmeddelande med inloggningsuppgifter till den nya administratörens e-postadress.

Observera att kontakt med SMP-support ska tas av tillsynsmyndigheten genom ett konto som redan finns registrerat i SMP. 

Vem ska vara ansvarig för inlämnade av rapport?

En verksamhet måste ha en person angiven som ”Ansvarig för godkännande av miljörapport”. Det är endast den ansvarige för godkännande av miljörapport som kan skicka in miljörapporten till tillsynsmyndigheten. Vem som har rollen som ansvarig bestäms av verksamhetsutövaren.

Hur byter vi kontaktuppgifter (det som står i blå fältet vid inloggning till höger).

Fältet är en spegling av de uppgifter som angetts i miljörapportens grunddel. Kontaktuppgifterna till höger vid inloggning ändras då miljörapportens grunddel uppdateras.

Hur byter vi e-post för inlämnade miljörapporter?

Se svar på fråga ”Hur gör jag en komplettering eller uppdatering av en inskickad miljörapport?” en bit längre ner. 

Skapa miljörapport

Varför hittar jag inte mina anläggningar i SMP?

Alla anläggningsuppgifter i SMP hämtas från Länsstyrelsens ärendehanteringssystem NikITa. Om din anläggning inte finns i SMP, kan det bero på att verksamheten inte finns registrerad i Länsstyrelsens ärendehanteringssystem NikITa. Kontakta din tillsynsmyndighet för registrering.

Hur skapar jag en rapport?

 1. Klicka på fliken ”Miljörapport”.
 2. Klicka på knappen ”Skapa ny miljörapport”.
 3. Välj verksamhetsår för den nya miljörapporten.
 4. Klicka på ”Skapa ny miljörapport”.

Hur fyller jag i en rapport?

Fylla i grunddelen:

 1. Klicka på fliken ”Grunddel”.
 2. Klicka på ”Ändra uppgifter” för att göra ändringar.
 3. Rader markerade med * är obligatoriska. Dessa ska vara ifyllda annars går det inte att spara grunddelen.
 4. Vill du ändra uppgifter i de skrivskyddade fälten i ska du kontakta din tillsynsmyndighet (länken ”Registrerad information i länsstyrelsens system” visar vilka uppgifter som finns registrerade i Länsstyrelsens ärendehanteringssystem Nikita).

Fylla i textdelen:

 1. Klicka på fliken ”Textdel”.
 2. I textdelen laddar du upp en eller flera pdf-filer som bilagor till miljörapporten genom att klicka på ”Ladda upp dokument”.

Mall för textdelen kan hämtas på sidan ”Mallar för miljörapporten”

Fylla i emissionsdeklarationen:

 1. Klicka på fliken ”Emissionsdeklaration”.
 2. Använd funktionerna ”Lägg till ny mottagare och flödesriktning” eller ”Importera fil” för att fylla emissionsdeklarationen med uppgifter.

 Validera miljörapport:

 1. Klicka på fliken ”Visa brister”.
 2. Hela miljörapporten (inkl. grunddel, textdel och emissionsdeklaration) valideras.
 3. Rätta till eventuella brister.
 4. När miljörapporten är komplett kommer fliken ”Skicka rapport” att vara tillgänglig. 

Hur gör jag en komplettering eller uppdatering av en inskickad miljörapport?

 1. Klicka på fliken ”Miljörapport”.
 2. Klicka på knappen ”Skapa ny miljörapport”.
 3. Välj verksamhetsår för miljörapporten som du vill komplettera.
 4. Den nya versionen av miljörapporten som visas är identiskt med den föregående versionen när den skapas.
 5. Komplettera (ändra/lägg till) rapporten. Övriga uppgifter lämnas som de är.
 6. Skicka in miljörapporten.

Skicka in miljörapporten

Hur skickar jag in rapporten?

Det är endast den som är ansvarig för godkännande av miljörapport som kan skicka in miljörapporten.

Endast en komplett miljörapport kan skickas in (om rapporten inte är komplett visas brister i fliken ”Visa brister”).

Skicka in miljörapport

 1. Klicka på fliken ”Miljörapport”.
 2. Öppna aktuell miljörapport i listan över arbetsversioner.
 3. Klicka på fliken ”Skicka rapport”.
 4. Du kan förhandsgranska miljörapportens delar genom att klicka på respektive länk. Den pdf-version som kommer att skickas till tillsynsmyndigheten visas.
 5. Möjlighet finns att skicka ett meddelande tillsammans med miljörapporten. Här skrivs också e-postadresser till de som utöver tillsynsmyndigheten ska få kopior av miljörapporten. Vid flera e-postadresser måste semikolon (;) eller komma (,) används för att separera adresserna. Ange din egen e-post för att få en kopia av hela miljörapporten som en bifogad pdf-fil.
 6. Avsluta med att klicka på ”Skicka rapport”.
 7. När du har skickat in miljörapporten får du ett kvitto för den inskickade miljörapporten.

Varför står det att jag måste skicka in föregående rapport när jag försöker skapa en ny?

Det går inte att skapa en ny miljörapport innan tidigare års miljörapporter skickats in till tillsynsmyndigheten.

Grunddel

Hur ändrar jag mina grunduppgifter?

Vissa fält i grunddelen är låsta och kan inte ändras direkt av verksamhetsutövaren. Om du vill ändra på ett låst fält ska du kontakta din tillsynsmyndighet. Bakgrunden till de låsta fälten är att ändringarna ska ske i samråd med aktuell tillsynsmyndighet.

Textdel

Var hittar jag textmallen?

Textmall finns på sidan ”Mallar för miljörapporten”.

Hur laddar jag upp dokument i textdelen?

 1. Klicka på fliken ”Textdel”.
 2. Klicka på ”Bläddra” för att hämta den pdf-fil som ska laddas upp.
 3. Klicka på ”Ladda upp dokument” för att ladda upp filen. Fler filer kan laddas upp vid behov.
 4. Avsluta med att klicka på ”Spara uppgifter”.

Varför kan jag inte ladda upp dokument i textdelen?

 1. Endast pdf-filer kan laddas upp.
 2. De uppladdade filernas sammanlagda storlek får inte överskrida 12 MB.
 3. Ett enskilt dokument får inte vara större än 8 MB.
 4. Det går att lägga till låsta PDF-filer.

Emissionsdeklaration

Vad ska jag använda för metod?

Den metod som använts för att ta fram uppgiften ska anges i emissionsdeklarationen ska anges. Klicka på länken ”Metod” för att få mer information.

Hur lägger jag till en parameter?

Vid ifyllnad av emissionsdeklarationen kan olika parametrar läggas till deklarationen.

 1. Välj mottagare och flödesriktning i listan och klicka på ”Lägg till”.
 2. Klicka på knappen ”Lägg till Parameter” för att öppna parameterlistan.
 3. Välj parameter genom att klicka på raden för vald parameter.
 4. Stäng listan genom att klicka på ”Stäng”.

Jag kan bara lägga till parametern en gång, men tillsynsmyndigheten har sagt att jag måste dela upp det. Hur lägger jag till den igen?

För att ange ett/flera delflöden av en parameter måste först parameterns totalflöde läggas in.

 1. Klicka på det gröna plustecknet under totalflödet för att lägga till delflöden.
 2. Delflöde skapas och uppgifterna från totalraden kopieras utan värdet.
 3. Klicka på den nya delflödesraden för att ange värden.
 4. Klicka på ”Spara”.

Hur rapporterar jag utsläpp till vatten som behandlas vid ett externt reningsverk?

Utsläpp till vatten som går till ett (externt) reningsverk ska redovisas under mottagare ”Beh.ARV” (behandling i externt avloppsreningsverk). Om avloppsvattnet går till recipient används mottagare ”Vatten”.

Hur gör jag för att inte skicka in emissionsdeklarationen?

Är din anläggning skyldig att lämna in en emissionsdeklaration men har värden under tröskelvärdena? Klicka på knappen ”Inga utsläpp överstiger tröskelvärdet” för att skicka in miljörapporten utan emissionsdeklaration. Detta gäller dock inte för stora förbränningsanläggningar.

Syns inte knappen ”Inga utsläpp över tröskelvärdet” behöver alla parameterrader tas bort med hjälp av soptunnan.

Granska miljörapport (endast tillsynsmyndigheter)

Hur granskar jag?

 1. Logga in i SMP och sök fram aktuell verksamhet.
 2. Öppna miljörapporten genom att klicka på ”Öppna”.
 3. På respektive flik; ”Grunddel”, ”Textdel”, ”Emissionsdeklaration”, finns följande tre alternativ:
  • Granskad – Rapporten är granskad av tillsynsmyndigheten med eller utan erinran.
  • Bedömd komplett – Miljörapporten har inkommit i tid och bedömts vara komplett. Handläggaren kan kommentera granskningen i kommentarsfältet eller i en särskild bilaga.
  • Begärt komplettering – Miljörapporten har inkommit i tid, men behöver kompletteras. Kompletteringsbegäran skrivs antingen i kommentarsfältet eller i en särskild bilaga.
 4. Klicka i önskat alternativ för granskning på respektive flik och klicka ”Spara”.
 5. En e-post kan skickas till verksamhetsutövaren genom att klicka på ”Skicka e-poststatus”. Information av vilka delar som granskats samt att texten i kommentarrutan skickas till verksamhetsutövaren.

När måste en miljörapport vara granskad?

Det finns inget lagkrav på när en miljörapport ska vara granskad av tillsynsmyndigheten. Fråga din närmsta chef om vad som gäller.

Kan jag granska tidigare års rapporter?

Tidigare års miljörapporter kan granskas av tillsynsmyndigheten på samma sätt som nuvarande års miljörapport.

Varför får jag ingen e-post om inlämnad miljörapport?

En e-post om inlämnad miljörapport skickas från SMP till tillsynsmyndighetens gemensamma e-postadress (och inte direkt till handläggaren). Den gemensamma e-postadressen finns angiven till höger i det blå fältet vid inloggning i SMP. Var noga med att denna e-postadress hålls uppdaterad och är korrekt. För anläggningar där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet skickas den första rapporten för verksamhetsåret direkt till Platina (Länsstyrelsens diarieföringssystem). Följande rapporter skickas till e-postadress enligt ovan.