Årsvisa ändringar i SMP

Här finns information om de förändringar som görs inför kommande års rapportering.

Ändringar i SMP under 2023

Här beskrivs vilka förändringar som har införts i SMP. Utöver dessa förändringar har även rättningar i SMP genomförts.

Ändringarna i SMP är tillgängliga från och med 1 januari 2024.

Ny rapportering av Produktionsvolymer

Produktionsvolymsparametrar ska, från och med verksamhetsår 2023, anges i Emissionsdeklarationen. Detta om något värde på en utsläppsparameter överskrider EU:s tröskelvärden enligt E-PRTR-förordningens bilaga II (föroreningar).

EU:s -tröskelvärden är något högre än de svenska tröskelvärdena som anges i miljörapportsföreskriftens bilaga I. Därför kan det vara möjligt att du inte behöver ange produktionsvolymer trots att du har värden som överstiger svenska tröskelvärden och alltså måste lämna in en emissionsdeklaration. Om du har angivit en produktionsvolymsparameter när du inte behöver eller om du inte har angivet en produktionsvolymsparameter när du behöver så kommer SMP att säga ifrån.

Produktionsvolymsparametrar anges genom att du i Emissionsdeklarationen anger Produktionsvolymer -Ut och sedan väljer den parameter som motsvarar anläggningens E-PRTR-kod. För produktionsvolymsparametrar finns också möjligheten att ange att du önskar att uppgiften behandlas med sekretess.

WI-fliken, förtydligande av nominell kapacitet

Tidigare i år förtydligade Naturvårdsverket begreppet nominell kapacitet på följande sätt:

  • I WI-fliken ska nominell kapacitet anges så att det framgår att kapaciteten som ska redovisas är värdet för det tillståndsgivna bränsle som har den högsta kapaciteten, det bränsle som pannan kan elda mest av per timme.
  • Den nominella kapaciteten är knuten till tillståndet och normalt sett inte kan ändras utan att tillståndet ändras.

 

Utifrån detta vill Naturvårdsverket uppmana samtliga verksamhetsutövare att i nästa års rapportering aktivt ta ställning till om ovanstående vägledningsändring påverkar det tidigare rapporterade värdet.

Om så bedöms vara fallet, behöver tidigare års värden dock ej ändras. Det räcker med att korrigera i den nya miljörapporten.

I vägledningen ”Avfalls- och samförbränningsanläggningar” kan du ta del av Naturvårdsverkets förtydligande kring nominell kapacitet.

Frivillig rapportering av Uppfyllnadsgrad för P-tot

Det är möjligt att ange uppfyllnadsgrad enligt NFS 2016:6 för P-Tot. Du kan välja mellan ”uppfyller föreskriftens krav” och ”uppfyller inte föreskriftens krav”.

Uppmaning om att säkerställa att organisationsnumret i ”Obligatoriska uppgifter” är korrekt

I miljörapportens grunddel finns flera obligatoriska uppgifter. Uppgiften om organisationsnummer är viktig för svensk miljöstatistik, exempelvis på avfalls- och utsläppsområdet. Organisationsnumren visas aldrig i statistiken, men behövs för branschkodning och för att säkerställa att företagens uppgifter skyddas mot röjande.

Om organisationsnumret saknas eller är felaktig behöver verksamhetsutövaren kontakta sin tillsynsmyndighet. Uppgifterna korrigeras i länsstyrelsens handläggarstöd NikITa och förs automatiskt över till SMP för att bli synliga när verksamhetsutövaren skapar en ny miljörapport.

Påminnelse om rutin för autentisering av administratör

Administratören för verksamheten kan skapa, ändra samt ta bort användarkonton och behörigheter i SMP. Om verksamhetens administratör har slutat eller av andra anledningar inte finns tillgänglig behöver verksamheten kontakta tillsynsmyndigheten och begära ett nytt administratörskonto. Tillsynsmyndigheten verifierar begäran och kontaktar SMP-support.

Mer information om autentisering av administratör finns på sidan ”Manual för administratörskonto”.

Påminnelse om rutin för obligatoriska uppgifter (låsta för verksamhetsutövare)

I miljörapportens grunddel finns flera obligatoriska uppgifter (till exempel organisationsnummer och anläggningsnamn) som krävs för att miljörapporten ska kunna skickas in till tillsynsmyndigheten. Om någon av uppgifterna saknas eller är felaktiga behöver verksamhetsutövaren kontakta sin tillsynsmyndighet. Uppgifterna korrigeras i länsstyrelsens handläggarstöd NikITa och förs automatiskt över till SMP för att bli synliga när verksamhetsutövaren skapar en ny miljörapport.

Observera att kommunala handläggare behöver kontakta Länsstyrelsen för ändring av uppgifterna.

Mer information om de obligatoriska uppgifterna finns på sidan ”Grunddelen”.

Vanliga frågor och svar

På SMP-hjälp finns steg-för-steg-instruktioner och guider kring miljörapporteringen. Informationen är riktad till såväl verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter. Nytt för i år är att det även finns svar på frågor som ofta inkommer till SMP-support.

Besök gärna sidan “Vanliga frågor och svar” innan kontakt med supporten.