Årsvisa ändringar i SMP

Här finns information om de förändringar som görs inför kommande års rapportering.

Ändringar i SMP under 2022

Här beskrivs vilka förändringar som har införts i SMP. Utöver dessa förändringar har även rättningar i SMP genomförts.

Ändringarna i SMP är tillgängliga från och med 1 januari 2023.

Ny rapportering av producerat och hanterat avfall

Från och med miljörapporteringen för verksamhetsåret 2022 införs krav på att uppgifter om producerat och hanterat avfall ska lämnas standardiserat för vissa typer av verksamheter.

Rapporteringen sker i en ny rapporteringsflik i SMP. Rapporteringsfliken kommer enbart att vara tillgänglig för de tillståndspliktiga verksamheter som har en verksamhetskod som omfattas av rapporteringskravet.

Det bakomliggande syftet till rapporteringen är att säkra dataförsörjningen till svensk avfallsstatistik. 

De uppgifter om avfall som tillståndspliktiga verksamhetsutövare lämnar i sina miljörapporter är den viktigaste datakällan för den svenska avfallsstatistiken. Uppgifterna används nationell och för att Sverige ska kunna rapportera enligt EU:s avfallsstatistikförordning. 

Utbildning i den nya rapporteringen av producerat och hanterat avfall

Under första kvartalet 2023 anordnas digitala utbildningstillfällen om hur den nya rapporteringen går till. För att delta på utbildningarna krävs anmälan.

Läs mer om rapporteringen och anmäl dig på: Kompletterande vägledning om rapportering av producerat och hanterat avfall (naturvardsverket.se)

Uppmaning om att säkerställa att organisationsnumret i ”Obligatoriska uppgifter” är korrekt

I miljörapportens grunddel finns flera obligatoriska uppgifter. Uppgiften om organisationsnummer är viktig för svensk miljöstatistik, exempelvis på avfalls- och utsläppsområdet. Organisationsnumren visas aldrig i statistiken, men behövs för branschkodning och för att säkerställa att företagens uppgifter skyddas mot röjande.

Om organisationsnumret saknas eller är felaktig behöver verksamhetsutövaren kontakta sin tillsynsmyndighet. Uppgifterna korrigeras i länsstyrelsens handläggarstöd NikITa och förs automatiskt över till SMP för att bli synliga när verksamhetsutövaren skapar en ny miljörapport.

Nya varningar

För avloppsreningsanläggningar ges en varning om avståndet mellan anläggningen och utsläppspunkten överstiger 10 kilometer eller understiger 5 meter.

För stora förbränningsanläggningar ges en varning om den sammanlagda rapporterade bränsleenergin överstiger pannornas kapacitet.

Ensning av produktionsenheter mellan grunddel och emissionsdeklaration

I syfte att få emissionsdeklarationen att stämma överens med grunddelen så har följande införts:

  • När du tar bort en panna ur grunddelen så tas den också bort ur emissionsdeklarationen.
  • Produktionsenheter som inte finns angivna i grunddelen kan inte importeras till emissionsdeklarationen.
  • Produktionsenheter som inte finns angivna i grunddelen kommer inte att visas i emissionsdeklarationen när du skapar en ny miljörapport.

Utökning av täktrapportering

I november 2021 beslutade Naturvårdsverket om ändringar som trädde i kraft den 1 januari 2022. Ändringarna avser bilaga 4 om faktisk produktion för täkter. Detta hanteras i täktdelen i SMP.

Tillägget innebär att de uppgifter som lämnas om råmaterialet torv utökas.

Vid rapportering av råmaterialet torv (odlingstorv och energitorv) så ska total aktiv produktionsareal (hektar) anges. Total aktiv produktionsareal avser den areal som används för produktion av energi eller odlingstorv samt övrig mark på anläggning som påverkas vid dränering.

Statusrapport

I SMP har det införts en ny fråga för statusrapporter på grunddelen för IUV-företag/anläggningar.

Om du tidigare år har svarat ”Nej” så behöver du uppdatera ditt svar på frågan. Nu finns också möjligheten att välja ”Statusrapport bedöms inte behövas lämnas in”. Detta val görs då du tillsammans med prövnings- eller tillsynsmyndigheten kommit fram till att statusrapport ej behöver lämnas in.

Ändringar i WI-fliken

WI-fliken introducerades i föregående års miljörapportering som ett sätt att höja kvalitén på inrapporterat data för avfallsförbränning (waste incineration). Dessutom förenklades Naturvårdsverkets sammanställning av data för rapporteringen till EU-kommissionen.

För ett flertal anläggningar inträffade det dock att värdena i WI-fliken skilde sig från det som tidigare rapporterats i bilaga 3. I majoriteten av fallen skedde det utan synbar förklaring, såsom till exempel nytt tillstånd. Vid en närmare kontroll visade det sig att det för nästan samtliga av dessa ändringar rörde sig om inmatningsfel. Av den anledningen införs nu kontroller i fliken där skillnader i inmatat data jämfört med föregående version/verksamhetsår behöver förklaras i ett separat kommentarsfält. Dessutom införs en kontroll av förhållandet mellan tillståndsgiven mängd farligt respektive icke-farligt avfall.

Ett annat problem som Naturvårdsverket uppmärksammat i föregående rapportering är att ett stort antal anläggningar angett att de omfattas av tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som avses i 28, 32 eller 33 §§ FFA. Då detta fält avser möjligheten att få särskilda villkor i sitt tillstånd eller i ett föreläggande, som avviker från kraven i FFA, är det enligt Naturvårdsverkets uppfattning endast ett fåtal svenska anläggningar som berörs. Därför har ledtexten förtydligats:

”Omfattas den enskilda förbränningsanläggningen av tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som avviker från kraven i 28, 32 eller 33 §§ FFA (”dispens”)”.

Påminnelse om rutin för autentisering av administratör

Administratören för verksamheten kan skapa, ändra samt ta bort användarkonton och behörigheter i SMP. Om verksamhetens administratör har slutat eller av andra anledningar inte finns tillgänglig behöver verksamheten kontakta tillsynsmyndigheten och begära ett nytt administratörskonto. Tillsynsmyndigheten verifierar begäran och kontaktar SMP-support.

Mer information om autentisering av administratör finns på sidan ”Manual för administratörskonto”.

Påminnelse om rutin för obligatoriska uppgifter (låsta för verksamhetsutövare)

I miljörapportens grunddel finns flera obligatoriska uppgifter (till exempel organisationsnummer och anläggningsnamn) som krävs för att miljörapporten ska kunna skickas in till tillsynsmyndigheten. Om någon av uppgifterna saknas eller är felaktiga behöver verksamhetsutövaren kontakta sin tillsynsmyndighet. Uppgifterna korrigeras i länsstyrelsens handläggarstöd NikITa och förs automatiskt över till SMP för att bli synliga när verksamhetsutövaren skapar en ny miljörapport.

Observera att kommunala handläggare behöver kontakta Länsstyrelsen för ändring av uppgifterna.

Mer information om de obligatoriska uppgifterna finns på sidan ”Grunddelen”.

Vanliga frågor och svar

På SMP-hjälp finns steg-för-steg-instruktioner och guider kring miljörapporteringen. Informationen är riktad till såväl verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter. Nytt för i år är att det även finns svar på frågor som ofta inkommer till SMP-support.

Besök gärna sidan “Vanliga frågor och svar” innan kontakt med supporten.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.