Grunddelen

När en ny miljörapport skapas hämtas de uppgifter som finns lagrade i SMP för föregående verksamhetsår. Vissa grunduppgifter hämtas även från länsstyrelsens handläggarstöd NikITa.

Om en ny version (samma år) skapas hämtas information från tidigare inlämnad version samt eventuellt uppdaterade uppgifter i NikITa.

De uppgifter som inte hämtas behöver läggas till eller ändras av verksamhetsutövaren. Alla fält i med undantag av de skrivskyddade fälten i grunddelen kan ändras. Om du vill ändra skrivskyddade uppgifter ska du kontakta din tillsynsmyndighet.

Är inte uppgifter som är markerade som obligatoriska (*) ifyllda kan miljörapporten inte skickas in till tillsynsmyndigheten.

Länken ”Registrerad information i länsstyrelsens system” visar vilka uppgifter som finns registrerade i Nikita.

Göra ändringar i grunddelen

FältKommentar
Uppgifter om verksamhetsutövaren
Verksamhetsutövare (*)Verksamhetsutövarens namn, dvs den fysiska eller juridiska person som bedriver verksamheten. Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften.
Organisationsnummer (*)Verksamhetsutövarens organisationsnummer. Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften.
Uppgifter om verksamheten
Anläggningsnummer (*)Länsstyrelsens anläggningsnummer för verksamheten. Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften.
Anläggningsnamn (*)Tillsynsmyndighetens benämning på anläggningen. Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften.
Gatuadress för anl. (*)Uppgiften är inte obligatoriskt för täktverksamheter.
Postnummer för anl. (*)Endast obligatorisk för anläggning som är skyldig att lämna emissionsdeklaration och/eller s.k. sevesoanläggningar.
Postort för anl. (*)Endast obligatorisk för anläggning som är skyldig att lämna emissionsdeklaration och/eller s.k. sevesoanläggningar.
FastighetsbeteckningarInte obligatorisk uppgift för miljörapportering. Uppgiften används för vidare nationell rapportering. Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften.
Kommun (*)Anläggningens kommun, välj från värdelista.
Huvudverksamhet och verksamhetskod (*)Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Det är den i tillståndet tillståndsgivna verksamheten och maximala omfattningen på denna som är avgörande för vilken kod som ska anges. För anläggningar som saknar verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen och som miljö-rapporterar för att redovisa farliga ämnen genererar systemet Huvudverksamhetskoden 99.96. Om Huvudverksamhetskoden inte stämmer så kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften. Notera: Rutan “Jag är inte överens med min tillsynsmyndighet om de angivna verksamhetskoderna/BREF/Farliga ämnen” kan användas.
Sidoverksamheter och verksamhetskoder (*)Verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) för övriga miljöfarliga verksamheter. Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften. Notera: Rutan “Jag är inte överens med min tillsynsmyndighet om de angivna verksamhetskoderna/BREF/Farliga ämnen” kan användas.
Huvudsaklig industriutsläpps- verksamhet och huvudsaklig BREFGäller verksamheter som omfattas av industriutsläppsförordningen (2013:250). Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) avseende den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten (IUV) som bedrivs. Om flera IUV bedrivs är den största eller mest dominerande IUV:n huvudverksamhet. Uppgift om vilka BAT-referensdokument, beslutade under industriutsläpps-direktivet, som verksamheten omfattas av avseende den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten. Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften. Notera: Rutan “Jag är inte överens med min tillsynsmyndighet om de angivna verksamhetskoderna/BREF/Farliga ämnen” kan användas.
Sidoindustriutsläpps- verksamhet och Övriga BREF (*)Gäller verksamheter som omfattas av industriutsläppsförordningen (2013:250). Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) avseende övriga industriutsläpps-verksamheter (IUV) som bedrivs. Uppgift om vilka BAT-referensdokument, beslutade under industriutsläpps-direktivet, som verksamheten omfattas av avseende sidoverksamheter och horisontella referensdokument. Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften. Notera: Rutan “Jag är inte överens med min tillsynsmyndighet om de angivna verksamhetskoderna/BREF/Farliga ämnen” kan användas.
Statusrapport för industriutsläppsverksamheterOm verksamheten är en industriutsläppsverksamhet enligt 1 kap. 2 § andra stycket Industriutsläppsförordningen (2013:250) så skall det anges om och hur en statusrapport lämnats in enligt NFS 2016:8, 5 b § 2 st. om Miljörapportering.
InlämningsdatumOm statusrapport lämnats in så skall tidpunkt anges för inlämnandet av denna.
Tillsynsmyndighet / PrövningsmyndighetOm statusrapport lämnats in så skall det anges till vilken tillsyns- eller prövningsmyndighet denna inlämnats.
Kod för farliga ämnenGäller för verksamheter som hanterar farliga ämnen enligt i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, s.k. sevesoverksamheter. Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften. Notera: Rutan “Jag är inte överens med min tillsynsmyndighet om de angivna verksamhetskoderna/BREF/Farliga ämnen” kan användas.
Jag är inte överens med min tillsynsmyndighet om de angivna verksamhetskoderna / BREF / Farliga ämnenAnge om tillämpligt de verksamhetskoder med mera där verksamhetsutövaren har en avvikande uppfattning om klassningen
EPRTR huvudverksamhetEPRTR (European Pullutant and Transfer Register) Kod för huvudverksamhet enligt EPRTR-förordningen (EG 166/2006), s.k. EPRTR- koder. Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften.
EPRTR biverksamheterEPRTR (European Pullutant and Transfer Register) Koder för biverksamhet enligt EPRTR-förordningen (EG 166/2006), s.k. EPRTR- koder. Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften.
Anläggningen omfattas av Förordning 2013:252Gäller för verksamheter som omfattas av förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar (FSF). Namn stor förbränningsanläggning -Namnet på den stora förbränningsanläggningen Enskild förbränningsanläggning/Produktionsenhet – Synonymt med enskild förbränningsanläggning. En produktionsenhet kan omfattas av förordning om stora förbränningsanläggningar, FSF, eller förordning om förbränning av avfall, FFA. En produktionsenhet som varken omfattas av FSF eller FFA benämns i SMP som övrig produktionsenhet.
Anläggningen omfattas av förordning 2013:253Gäller för verksamheter som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall (FFA). Enskild förbränningsanläggning / Produktionsenhet – Enskild avfallsförbränningsanläggning eller samförbränningsanläggning (panna, produktionsenhet)
Produktionsenheter som inte omfattas av Förordning 2013:252 eller 2013:253Annan panna, produktionsenhet, enskild förbränningsanläggning för vilken utsläpp ska redovisas i emissionsdeklarationen
Tillsynsmyndighet (*)Kontakta din tillsynsmyndighet för att ändra uppgiften.
MiljöledningssystemTill exempel ISO 14001
Koordinater (*)Koordinater för anläggningens mittpunkt ska anges i SWEREF99 TM. Endast värden inom Sverige kan anges och därför finns följande begräsningar inlagda: Nord: max 7673616, min 6132043 Ost: max 917307, min 271335.
Länk till anläggningens hemsidaTesta gärna att adressen fungerar!
Kontaktperson för anläggningenKontaktuppgifter till den som sammanställer verksamhetens miljörapport.
Förnamn (*)
Efternamn (*)
Telefonnummer (*)
Mobiltelefonnummer
E-postadress (*)
Ansvarig för godkännande av miljörapportKontaktuppgifter till den som godkänner verksamhetens miljörapport.
Förnamn (*)
Efternamn (*)
Telefonnummer (*)
Mobiltelefonnummer
E-postadress (*)