Verksamhetsutövare

Under fliken ”Användarinstruktioner” finns generella instruktioner för hur de olika flikarna i SMP fungerar och används. De övriga flikarna innehåller branschspecifika instruktioner för avloppsreningsverk, bygg- och rivningsavfall, anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar med mera. 

Användarinstruktioner

Användarinstruktionerna är uppdelade efter de delar som miljörapporten innehåller. Förutom hjälp med hur du fyller i miljörapporten så finns även lite tips och

Anläggningar som förbränner avfall

Anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall (FFA) rapporterar enligt 5 d § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.

Avloppsreningsverk

Tänk på vid rapportering Att tänka på vid rapportering av avloppsreningsverk. Allmänt Det finns en generell exempelfil och exempelfiler för vatten- och

Bygg- och rivningsavfall

Fliken ”Bygg och rivningsavfall” visas beroende på vilka huvud- eller sidoverksamhetsbranschkoder som angivits i grunddelen. När grunddelen sparas med en branschkod som

Producerat och hanterat avfall

Om du är osäker på om anläggningen omfattas av rapporteringskraven: Kompletterande vägledning om rapportering av producerat och hanterat avfall på Naturvårdsverkets webbplats.

Stora förbränningsanläggningar

Anläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar (FSF) rapporterar enligt 5 c § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Om

Övriga produktionsenheter

Med övriga produktionsenheter/enskilda förbränningsanläggningar/pannor avses sådana som varken omfattas av förordning om stora förbränningsanläggningar (FSF) eller förordning om förbränning av avfall (FFA).