Avloppsreningsverk

Tänk på vid rapportering

 • Vid rapportering av utsläpp till vatten ska koordinat för utsläppspunkten anges och inte anläggningens mittpunkt, med ”SWEREF99 TM”.
 • Det finns en generell exempelfil och exempelfiler för vatten- och avloppsreningsverk, dessa hittar du på sidan ”Mallar för miljörapporten” under rubriken ”Mallar för avloppsreningsverk”. 
 • Bräddning vid reningsverket ska rapporteras. Glöm inte att ange innehållet i det bräddade vattnet.
 • Totalt antal bräddningar och totalt bräddad volym på ledningsnät ska rapporteras.  Detta görs lämpligen med parametrarna ”QVBräddnätAntal” och ”QVBräddnätVolym”.

  ”QVBräddnätAntal”, med resultattyp ”Del”, används för att rapportera antal bräddningar för varje bräddningspunkt. ”QVBräddnätVolym”, med resultattyp ”Del”, används för att rapportera bräddad volym för varje bräddningspunkt. Totalt bräddat på nätet, det vill säga summan av det som bräddats på samtliga bräddningspunkter, anges med ”QVBräddnätAntal”, resultattyp ”Total” respektive ”QVBräddnätVolym”, resultattyp ”Total”.

 • För slam ska alltid följande anges:
  • Producerad mängd slam under året.
  • Användning av slam under året.
  • Användning av slam på åkermark (användning av slam till åkermark rapporteras vidare till EU:s slamdirektiv).
  • Slammets torrsubstans.
 • För slam ska bara resultattyp ”Total” användas.
 • För mottagare ”Lager” och flöde ”INOM” ange det totala producerade slammet som lagrats internt/externt. 
 • Vid rapportering av slammängder bör Användningen av slam (på åkermark och liknande) motsvara utlevererad mängd slam. Utlevererad mängd slam är producerad mängd slam minus den mängd som förts till lager plus den mängd som levererats ut direkt från lager.

  Uttryckt i SMP-termer:
  Åkermark_Ut + Annan_Ut + …  = Slam_Inom – Lager_Inom + Lager_Ut

Slamschema.
Slamschema
 • Under ursprung ska det avloppsvatten som bräddas vid verket samt ingående utsläpp av ämnen redovisas med ursprung ”BräddAnl”.
 • Halten av utsläppta ämnen i det renade avloppsvattnet redovisas med ursprung ”Från ARV”.
 • För utsläppta mängder från avloppsreningsverk redovisas det som bräddats i eller vid verket respektive det som släppts ut via det renade avloppsvattnet som delmängder. Totalmängden utgörs av summan av utsläpp från det renade avloppsvattnet och det som bräddats.
 • Det finns tre olika flödesriktningar att välja på:
  Ut – används för utgående flöden till luft, vatten och avfall.
  In – används för inkommande flöden av avloppsvatten, bränsleförbrukning och tillförd effekt.
  Inom – används för behandling av slam vid eget avloppsreningsverk.

Utsläpp av BOD7, CODCr och N-tot

När det gäller utgående halter är den rapporterade totalhalten den flödesviktade, sammanvägda halten av utgående halt från avloppsreningsverket och bräddad halt.

Begränsningsvärdena för ”BOD7”, ”CODCr” gäller för anläggningar med en maximal genomsnittlig veckobelastning större än 2000 pe.

Begränsningsvärdena för ”N-tot” gäller för anläggningar som har en maximal genomsnittlig veckobelastning som är större än 10 000 pe och har utsläpp till havet längs kusten från norska gränsen till och med Norrtälje kommun eller släpper ut i avrinningsområdet till den aktuella kuststräckan.

Det finns olika uppfyllandegrad för de olika parametrarna. Här följer uppfyllandegrad för ”BOD7”, ”COD-Cr” och ”N-Tot”:

BOD7

 • Inte relevant.
 • Uppfyller begränsningsvärdet 15 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 30 mg/l (högsta koncentration per mättillfälle).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 70 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle).
 • Uppfyller inte krav.
 • Har dispens för rening i kallt klimat och uppfyller begränsningsvärdet 40 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle).
 • Har dispens för rening i kallt klimat men uppfyller inte begränsningsvärdet 40 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle).

COD-cr

 • Inte relevant.
 • Uppfyller begränsningsvärdet 70 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 125 mg/l (högsta koncentration per mättillfälle).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 75 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle).
 • Uppfyller inte krav.

N-Tot

 • Inte relevant.
 • Uppfyller begränsningsvärdet 15 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 10 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 70 % (minsta procentuella reduktion som årsmedelvärde).
 • Uppfyller begränsningsvärdet  20 mg/l (dygnsmedelvärde vid lägst 12 °C spillvattentemperatur).
 • Uppfyller inte krav.

Ledningsnät

Föreskrifterna 2016:6 som gäller från och med 1 januari 2017 innebär en skyldighet för utövare av avloppsledningsnät som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsreningsanläggning att lämna miljörapport. Skyldigheten gäller även utövare av avloppsledningsnät som inte själva är utövare av den avloppsreningsanläggningen till vilket ledningsnätet är anslutet.

Föreskrifterna innebär att man ska rapportera totalt antal bräddningar och totalt bräddad volym på ledningsnät. Detta görs lämpligen med parametrarna ”QVBräddnätAntal” och ”QVBräddnätVolym”.

”QVBräddnätAntal”, med resultattyp ”Del”, används för att rapportera antal bräddningar för varje bräddningspunkt. ”QVBräddnätVolym”, med resultattyp ”Del”, används för att rapportera bräddad volym för varje bräddningspunkt. Totalt bräddat på nätet, det vill säga summan av det som bräddats på samtliga bräddningspunkter, anges med ”QVBräddnätAntal”, resultattyp ”Total” respektive ”QVBräddnätVolym”, resultattyp ”Total”.

Om det inte är självklart till vilket reningsverk som ledningsnätet leder till anges detta lämpligen i kommentarsfältet för ”Total-värdena”.

De verksamhetsutövare som har flera ledningsnät som leder till olika avloppsreningsverk kan parametrarna ”QVBräddNätAntal2” och ”QVBräddNätVolym2” användas till det andra avloppsreningsverket.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.