Avloppsreningsverk

Tänk på vid rapportering

Att tänka på vid rapportering av avloppsreningsverk.

Allmänt

Flödesriktning

Det finns tre olika flödesriktningar att välja på:

 • Ut – används för utgående flöden till luft, vatten och avfall.
 • In – används för inkommande flöden av avloppsvatten, bränsleförbrukning och tillförd effekt.
 • Inom – används för behandling av slam vid eget avloppsreningsverk.

Koordinater för utsläppspunkt till vatten

Vid rapportering av utsläpp till vatten ska koordinater för utsläppspunkten anges. Observera att det är utsläppspunkten och inte anläggningens mittpunkt som ska anges. Koordinaterna anges i ”SWEREF99 TM”.

Utsläpp till vatten inklusive bräddning i eller vid reningsverk

För utsläppta mängder och halter från avloppsreningsverk redovisas det som släppts ut via det renade avloppsvattnet respektive det som bräddats i eller vid verket som delmängder (Resultattyp Del). Totalmängden (Resultattyp Total) utgörs av summan av utsläpp från det renade avloppsvattnet och det som bräddats.

 • Mängder och halter av utsläppta ämnen i det renade avloppsvattnet redovisas med angivande av Ursprung ”Från ARV”.
 • Mängder och halter av utsläppta ämnen i det avloppsvatten som bräddas i eller vid verket redovisas med angivande av Ursprung ”BräddAnl”.

Bräddning på ledningsnät

Totalt antal bräddningar och totalt bräddad volym på ledningsnät ska rapporteras. Se längre ned under rubrik ”Ledningsnät”.

Slam

 • För slam ska alltid följande anges:
  • Producerad mängd slam under året.
  • Användning av slam under året.
  • Användning av slam på jordbruksmark (rapporteras vidare till EU enligt slamdirektivet).
 • Slammets torrsubstans.
 • För slam ska bara resultattyp ”Total” användas.
 • För mottagare ”Lager” och flöde ”INOM” ange den del av årets producerade slammängder som ligger kvar i lager vid årets slut.
 • Om verksamheten inte levererade något avloppsslam till åkermark ska värdet 0 anges för parameter ”Åkermark Ut”.
 • Slamanvändningen (Åkermark UT, Anl.jord-normal P UT, etc) ska totalt motsvara den mängd slam som lämnat anläggningen under året.

Uttryckt i SMP-termer:
Åkermark_Ut + Annan_Ut + … = Slam_Inom – Lager_Inom + Lager_Ut

Fiktivt räkneexempel:

Alla mänger anges i torrsubstans.

Det uppkom 500 ton slam på ARV under 2023 (Slam INOM). Av dessa 500 ton gick 200 ton till slamanvändning under samma år 2023. 300 ton av dessa 500 ton var kvar i lagret 31/12/2023 (Lager INOM).

Av tidigare års lager på sammanlagt 400 ton gick under år 2023 200 ton till slamanvändning (Lager UT).

Kvar i lager 31/12/2023 finns 300 ton av årets slamproduktion (Lager INOM) samt 200 ton av tidigare års lager som blev kvar i lagret även under 2023. Totalt finns alltså 500 ton i lager 31/12/2023.

Slamanvändning under 2023 består av 200 ton från årets produktion (en del av (Slam INOM)) samt 200 ton från tidigare års lager, alltså hela (lager UT). Slamanvändning uppgår alltså under 2023 till 400 T.

De utlevererade mängderna av slam till olika mottagare som Åkermark Ut, Skogsmark Ut osv ska under år 2023 sammanlagt summera till ca 400 T.

Utsläppskrav enligt NFS 2016:6

När det gäller utgående halter är den rapporterade totalhalten den flödesviktade, sammanvägda halten av utgående halt från avloppsreningsverket och bräddad halt.

Utsläpp av BOD7, CODCr, N-tot och P-Tot

Begränsningsvärdena för ”BOD7”, ”CODCr” gäller för anläggningar med en maximal genomsnittlig veckobelastning större än 2000 pe.

Begränsningsvärdena för ”N-tot” och ”P-tot” gäller för anläggningar som har en maximal genomsnittlig veckobelastning som är större än 10 000 pe och har utsläpp till havet längs kusten från norska gränsen till och med Norrtälje kommun eller släpper ut i avrinningsområdet till den aktuella kuststräckan.

Det finns olika uppfyllandegrad för de olika parametrarna. Här följer uppfyllandegrad för ”BOD7”, ”COD-Cr”,”N-Tot” och ”P-tot”:

BOD7

 • Inte relevant.
 • Uppfyller begränsningsvärdet 15 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 29 mg/l (högsta koncentration per mättillfälle).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 70 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle).
 • Uppfyller inte krav.
 • Har dispens för rening i kallt klimat och uppfyller begränsningsvärdet 40 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle).
 • Har dispens för rening i kallt klimat men uppfyller inte begränsningsvärdet 40 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle).

COD-cr

 • Inte relevant.
 • Uppfyller begränsningsvärdet 70 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 125 mg/l (högsta koncentration per mättillfälle).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 75 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle).
 • Uppfyller inte krav.

N-Tot

 • Inte relevant.
 • Uppfyller begränsningsvärdet 15 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 10 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde).
 • Uppfyller begränsningsvärdet 70 % (minsta procentuella reduktion som årsmedelvärde).
 • Uppfyller begränsningsvärdet  20 mg/l (dygnsmedelvärde vid lägst 12 °C spillvattentemperatur).
 • Uppfyller inte krav.

P-Tot

 • Uppfyller föreskriftens krav
 • Uppfyller inte föreskriftens krav

Ledningsnät

Föreskrifterna 2016:6 som gäller från och med 1 januari 2017 innebär en skyldighet för utövare av avloppsledningsnät som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsreningsanläggning att lämna miljörapport. Skyldigheten gäller även utövare av avloppsledningsnät som inte själva är utövare av den avloppsreningsanläggningen till vilket ledningsnätet är anslutet.

Föreskrifterna innebär att man ska rapportera totalt antal bräddningar och totalt bräddad volym på ledningsnät. Detta görs lämpligen med parametrarna ”QVBräddnätAntal” och ”QVBräddnätVolym”.

”QVBräddnätAntal”, med resultattyp ”Del”, används för att rapportera antal bräddningar för varje bräddningspunkt. ”QVBräddnätVolym”, med resultattyp ”Del”, används för att rapportera bräddad volym för varje bräddningspunkt. Totalt bräddat på nätet, det vill säga summan av det som bräddats på samtliga bräddningspunkter, anges med ”QVBräddnätAntal”, resultattyp ”Total” respektive ”QVBräddnätVolym”, resultattyp ”Total”.

Om det inte är självklart till vilket reningsverk som ledningsnätet leder till anges detta lämpligen i kommentarsfältet för ”Total-värdena”.

De verksamhetsutövare som har flera ledningsnät som leder till olika avloppsreningsverk kan parametrarna ”QVBräddNätAntal2” och ”QVBräddNätVolym2” användas till det andra avloppsreningsverket.