Anläggningar som förbränner avfall

Anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall (FFA) rapporterar enligt 5 d § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Av industriutsläppsdirektivet 2010/75/EU (IED) följer rapporteringskrav som i stort inarbetats i miljörapporteringsföreskriften. 

Om du är osäker på om anläggningen omfattas av förordningen om förbränning av avfall (FFA) hittar du ytterligare vägledning kring FFA på Naturvårdsverkets webbplats.

Mer vägledning kring miljörapportering och specifikt om rapporteringskraven som träffar anläggningar som omfattas av FFA på Naturvårdsverkets webbplats. 

Att tänka på vid rapporteringen

Rapportering av avfallsförbränningsanläggningar och samförbrännings­anläggningar görs i:

 • Redovisningen i emissionsdeklarationen görs per produktionsenhet och parameter, i form av delflöden, det vill säga på Resultattyp ”Del”.
 • I resultattyp ”Total” ingår, för varje parameter som avser utsläpp, rapporterade värden från samtliga produktionsenheter, det vill säga även sådana som inte berörs av FFA.
 • Värdet för ”Total” motsvarar/är inte mindre än summan av de ingående delarna.

1. Rapportering i grunddelen av produktionsenheter som omfattas av FFA

Här ska namn på produktionsenheter/enskilda förbränningsanläggningar/pannor som omfattas av FFA anges. Det är viktigt att rapporteringen för anläggningar som omfattas av FFA sker per panna. Enbart de produktionsenheter som träffas av FFA anges vid informationstexten ”Anläggningen omfattas av Förordning 2013:253”, enligt nedan.

1. Klicka på ”Ändra uppgifter”.

2. Kryssa i kryssrutan ”Anläggningen omfattas av Förordning 2013:253”.

3. Klicka på knappen ”Lägg till produktionsenhet”.

4. Ange namn på produktionsenheten (pannan).

5. Upprepa för alla produktionsenheter.

6. Klicka på ”Spara” i grunddelen.

Rapportering i grunddelen av produktionsenheter som inte omfattas av FFA

Se hjälpavsnitten ”Stora förbränningsanläggningar” respektive ”Övriga produktionsenheter”.

2. Rapportering i WI-del av produktionsenheter som omfattas av FFA

Notera att WI-delen ersätter bilaga 3 från och med verksamhetsåret 2021. För tidigare rapportering skall bilaga 3 fortfarande användas.
WI-delen blir tillgänglig när pannor lagts till enligt punkt 1. Notera att om du avmarkerar kryssrutan ”Anläggningen omfattas av Förordning 2013:253” och dessutom bekräftar, så försvinner alla uppgifter också i WI-delen.

 1. När du klickar på fliken för WI så visas en ny sida med de pannor som angivits i grunddelen.
 2. Uppgifterna under respektive panna kan redigeras genom att markera pennan som finns alldeles under pannans namn.
 3. För varje fält visas en kort anvisning genom att hålla markören över fältet och giltiga värden visas i den rullgardinsmeny som fälls ut genom att trycka på nedåtpilen.
 4. När samtliga obligatoriska fält matats in korrekt för pannan kan du trycka på Spara eller Avbryt om du ångrar.
 5. Du kan redigera en panna, spara och lämna fliken, för att sedan återuppta arbetet.
 6. Om du byter namn på pannan i grunddelen så återspeglas detta också i WI-fliken.

3. Rapportering i emissionsdeklarationen av produktionsenheter som omfattas av FFA

Rapportering av utsläpp

 1. Öppna delflödet för parametern.
 2. Klicka på fältet för produktionsenhet.
 3. Välj en av de produktionsenheter för avfallsförbrännings- eller samförbränning­sanläggningar som visas i rullgardinsmenyn. Dessa är desamma som de som angetts i grunddelen. Observera att även produktionsenheter som inte omfattas av FFA visas i rullgardinsmenyn.
 4. Ange utsläpps- och övriga värden och klicka på ”Spara”.

Rapportering av förbränt avfall

Mängd farligt avfall som förbränts under året redovisas under Mottagare ER, Flödesriktning In, Parameter FA i enheten ton per år.

Mängd icke farligt avfall som förbränts under året redovisas under Mottagare ER, Flödesriktning In, Parameter FA i enheten ton per år.

Redovisningen görs per produktionsenhet och totalt för alla produktionsenheter.

 


Rapportering i emissionsdeklarationen av produktionsenheter som inte omfattas av FFA

Se hjälpavsnitten ”Stora förbränningsanläggningar”  respektive ”Övriga produktionsenheter”.