Allmän information SMP

Här finns allmän information om Svenska miljörapporteringsportalen, SMP.
 

Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) är en webbapplikation som ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen. SMP har tagits fram för att skapa möjlighet för en helt elektronisk hantering av miljörapporterna. Endast behöriga personer på respektive anläggning har rätt och möjlighet att ändra den information som lagras i databasen. Här lagras alltså bara anläggningens egna uppgifter. När en anläggning skickat in en elektronisk miljörapport med hjälp av SMP sänds miljörapporten även till länsstyrelsens system för diarieföring (Platina) om länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Är tillsynsmyndighet kommun eller försvarsinspektör sänds miljörapporten i ett e-postmeddelande till aktuell tillsynsmyndighet. Miljörapporten behandlas och arkiveras därefter hos tillsynsmyndigheten.

SMP, underlättar för Sverige att leva upp till sina åtaganden enligt Århuskonventionen och EG-direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Miljörapporterna är en viktig informationskälla för allmänheten, beslutsfattare, forskare och andra aktörer med intresse för miljöfrågor på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Uppgifterna i SMP används för:

  • tillsynsmyndigheternas arbete
  • att följa upp nationella och regionala miljömål
  • internationell rapportering av svenska utsläpp
  • att sammanställa officiell statistik på miljöområdet.

I Sverige finns webbplatsen ”Utsläpp i siffror” för att göra utsläppsdata tillgängliga för allmänheten. Uppgifterna i Utsläpp i siffror hämtas från miljörapporterna för de anläggningar som är skyldiga att lämna emissionsdeklaration. 

Till webbplatsen ”Utsläpp i siffror”.

Information om utsläpp i siffror finns i rapporten ”Din rätt till miljöinformation” på Naturvårdsverkets webbplats. 

Uppgifter i miljörapporterna rapporteras även till ett europeiskt register som publicerar utsläppsdata, European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR). För publicering på denna webbplats hämtas uppgifter från SMP en gång per år.

Till webbplatsen European Pollutant Release and Transfer Register.