Kvalitetsgranskningen av data ur SMP

Den årliga nationella kvalitetsgranskningen av data ur SMP.
På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utför SMED-konsortiet (Svenska MiljöEmissionsData), en årlig kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP. Granskning av data och återkoppling till berörda verksamhetsutövare utförs samordnat inför rapportering enligt de regleringar inom EU och internationellt som listas nedan. Data från rapporteringarna används bland annat för att analysera trender på europeisk och global nivå, och tjänar som underlag för såväl beslutsfattare som forskare och allmänhet. Efter inrapportering är det därför vanligt att data tillgängliggörs av mottagaren, på internet eller i rapportform.

Gransknings- och rättningsprocessen illustreras i ”Figur 1” nedan. Verksamhetsutövarna rapporterar sin årliga miljörapport i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). SMED genererar därefter ett granskningsunderlag baserat på uppgifter ur SMP. Granskningen resulterar i en lista med misstänkta felaktiga poster som kategoriseras efter sökbara standardkommentarer, till exempel ”högt värde”, ”lågt värde”. Felen för respektive anläggning skickas per e-post till berörd verksamhetsutövare och för kännedom till respektive tillsynsmyndighet (länsstyrelse eller i vissa fall kommun). Vid behov rättar verksamhetsutövarna sina uppgifter i SMP.

De reglerande instrument, samt typ av reglering som
den årliga kvalitetsgranskningen stödjer är:


1
 = Multilateral överenskommelse

2 = EU-rättsakt

3 = Europeiska Miljöbyrån (EEA)

 

Gransknings- och rättningsprocessen illustreras i ”Figur 1” nedan. Verksamhetsutövarna rapporterar sin årliga miljörapport i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). SMED genererar därefter ett granskningsunderlag baserat på uppgifter ur SMP. Granskningen resulterar i en lista med misstänkta felaktiga poster som kategoriseras efter sökbara standardkommentarer, till exempel ”högt värde”, ”lågt värde”. Felen för respektive anläggning skickas per e-post till berörd verksamhetsutövare och för kännedom till respektive tillsynsmyndighet (länsstyrelse eller i vissa fall kommun). Vid behov rättar verksamhetsutövarna sina uppgifter i SMP.

Tidsplan

Exakta datum står angivna i nyheten.

Tidigast 1 april
Granskningsunderlag baserat på uttag ur SMP.

Under april månad
Manuell kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP.

Början av maj
Sammanställning av Excellista innehållande misstänkta fel i emissionsdeklarationerna till följd av granskningen.

Mitten på maj
Utskick till berörda verksamhetsutövare via e-post från brevlådan ”smputis”. Utskicket innehåller kommentarer om upptäckta misstänkta fel i emissionsdeklarationen till följd av granskningen. Berörda tillsynsmyndigheter får utskicket för kännedom. Respektive länsstyrelse får listan med de misstänkta felen (”fellistan”) för sitt län för kännedom. 

Mitten på maj- mitten på juni
Berörda verksamhetsutövare kan ställa frågor, kontrollera de upptäckta misstänkta felen, göra rättningar i SMP och lämna kommentarer. Verksamhetsutövaren bedömer själv (eller i samråd med sin tillsynsmyndighet) om de misstänkta felen behöver rättas eller ej. Endast verksamhetsutövaren har behörighet att rätta sina data i SMP.

Juli – Oktober
Eventuell uppföljning av i vilken utsträckning de misstänkta felen har rättats

Fördelning av ansvaret för kvalitet på data ur SMP

Verksamhetsutövaren ansvarar för kvaliteten på uppgifterna i miljörapporten. Tillsynsmyndigheten ansvarar, i enlighet med miljöbalken, för granskning av miljörapporter. Tillsynsmyndigheten kontrollerar också att miljörapporten är inlämnad i tid. Naturvårdsverket är utpekad behörig myndighet i Sverige för E-PRTR (Europeiska utsläppsregistret, Pollutant Release and Transfer Register), men även för rapportering internationellt och till EU av uppgifter avseende luft- och klimat, Industriutsläppsdirektivet (IED) samt avfall. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för internationell- och EU-rapportering av vattendata med undantag av data avseende avloppsreningsverk och slamproduktion där Naturvårdsverket är ansvarig myndighet. Naturvårdsverket ansvarar som behörig myndighet även för att informationen i det Svenska utsläppsregistret (Utsläpp i siffror) är komplett, konsistent och trovärdig. Nedan beskrivs närmare hur fördelningen av ansvaret för kvalitet på data ur SMP ser ut.

Verksamhetsutövare
Lämnar miljörapporten årligen i SMP. Ansvarar för kvaliteten på inrapporterad data.

Kommunal tillsynsmyndighet
Har som tillsynsmyndighet ansvar, i enlighet med miljöbalken, för granskning av miljörapporter. Kontrollerar att miljörapporten är inlämnad i tid.

Länsstyrelsen
Har som tillsynsmyndighet ansvar, i enlighet med miljöbalken, för granskning av miljörapporter. Kontrollerar att miljörapporten är inlämnad i tid. Administrativ information om verksamheterna överförs från länsstyrelsens Nikita till SMP.

Naturvårdsverket
Ansvarig för den övergripande granskningen av rapporterad data, att den är komplett, konsistent och trovärdig. Ansvarar tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten för den centrala årliga granskningen av data ur SMP. Naturvårdsverket överför data från SMP till det nationella PRTR ”Utsläpp i siffror” och till xml-rapporteringsfilen för E-PRTR.

Havs- och vattenmyndigheten
Ansvarar tillsammans med Naturvårdsverket för den centrala årliga granskningen av data ur SMP.

Gransknings- och rättningsprocess
Figur 1. Gransknings- och rättningsprocess. Pilarna indikerar dataflödesriktning. VU = Verksamhetsutövare, Nikita = länsstyrelsernas databas, SMP = Svenska MiljörapporteringsPortalen. Länsstyrelserna och tillsynsmyndigheterna får listor med de misstänkta felen (”fellistorna”) för kännedom.

Processen

Den årliga kvalitetsgranskningen under maj månad, för bättre samordning med Tillsynsmyndighetens granskning av miljörapporten enligt Miljöbalken.
Utskicket av de så kallade felbreven kommer därför att ske mitten på maj. Verksamhetsutövarna (VU) har sedan fram till mitten på juni för att ställa frågor, kontrollera de upptäckta misstänkta felen, göra rättningar i SMP och lämna kommentarer. Verksamhetsutövaren bedömer själv (eller i samråd med sin tillsynsmyndighet) om de misstänkta felen behöver rättas eller ej. Endast verksamhetsutövaren har behörighet att rätta sina data i SMP.

Snabb och enkel återkoppling av vad verksamhetsutövarna svarar, utan att tillsynsmyndigheten själv behöver begära detta.
Vi avser att löpande skicka kopia på verksamhetsutövarnas epost-svar till den berörda tillsynsmyndigheten (VU skickar oftast inte någon kopia själv utan det får i så fall NV ombesörja).

Naturvårdsverket avser även att länsvis sammanfatta alla svar som inkommit från verksamhetsutövare och skicka till respektive länsstyrelse efter svarstidens slut.
På så sätt går det att få en överblick kring hur situationen ser ut i länet avseende t.ex. vilka som har/har inte svarat, vilka uppgifter som anges som korrekta och vilka som har rättats.

Två exempel på hur verksamhetsutövaren kan informeras av tillsynsmyndigheten.
När det gäller svarsform på våra förfrågningar så vill vi föreslå att verksamhetsutövaren lägger till en kommentar i kommentarsfältet när emissionsdeklarationen har uppdaterats.

Gott exempel 1)
Tillsynsmyndigheten skickade ut följande information till samtliga verksamhetsutövare i samband med avslut av senaste miljörapport: 
”Länsstyrelsen kommer fortsättningsvis begära att ni inom emissionsdeklarationen bemöter Naturvårdsverkets kommentarer (behov av rättningar efter kvalitetskontroll av SMP-data). Ni behöver därför fortsättningsvis göra korrigering eller skriva kommentar till Naturvårdsverkets anmärkningar i emissionsdeklarationen i SMP. På så vis får alla berörda parter tillgång till uppgifterna.”

Tillsynsmyndigheten kan även använda kommentarsrutan i SMP:s granskningsmodul för information och kommentarer till verksamhetsutövaren t.ex. när det gäller koordinering mellan tillsynsmyndighetens granskning enligt miljöbalken och den nationella kvalitetsgranskningen av data.

Gott exempel 2) 
Tillsynsmyndigheten begär följande komplettering via kommentarsrutan i SMP:s granskningsmodul:
”Vänligen kontrollera och eventuellt korrigera följande uppgifter i emissionsdeklarationen: Lågt värde, stämmer det?;Enhetsfel?;Uppgiften är inte obligatorisk men behövs för officiell statistik och miljömålsuppföljning. Max gvb inkommande: xxxxx pe. Svaren ska skickas in till Naturvårdsverket enligt anvisningar i deras mail till er, senast den xx xxxx”.
 

Kontakt vid frågor: kundtjanst@naturvardsverket.se