Säkerhet

Här kan du läsa hur sekretess och information hanteras i SMP.
 

Hur hanteras informationen i SMP? 

 • All kommunikation mellan din dator och SMP är krypterad.
 • Samtliga rapporter lagras i SMP.
 • Arbetsversioner av rapporter är endast tillgängliga att se för registrerade användare hos respektive verksamhet som också kan ta bort dem.
 • Ändringar (nya versioner) av miljörapporter kan endast göras av behöriga personer hos respektive verksamhet.
 • Inlämnade versioner av miljörapporter är tillgängliga att se för registrerade användare hos respektive verksamhet Naturvårdsverket, SMP förvaltning, länsstyrelserna och kommunerna kan ta del av (se) samtliga inlämnade miljörapporter i SMP, förutom sekretessmarkerade bilagor.
 • Information från grunddel och emissionsdel kan exporteras.
 • Försvarsinspektören kan se egna tillsynsobjekt.
 • Vid inskickandet e-postas miljörapporten med bilagor till respektive tillsynsmyndighet, förutom de delar av rapporten som har sekretessmarkerats. För sekretessmarkerade delar skickas endast länkar till markerade bilagor i SMP. Tillsynsmyndigheten måste logga in i systemet för att få tillgång till dessa delar.
  I det fall Länsstyrelsen är Tillsynsmyndighet så överförs miljörapporten till Länsstyrelsens diarium Platina. Detta gäller av tekniska skäl endast den första rapportversionen för ett nytt rapporteringsår (följande versioner inom ett rapporteringsår skickas via e-post). Även i Platina är sekretessmarkerade bilagor oläsbara och personuppgifter döljs.
 • Viss information i grunddelen (besöksadress) överförs automatiskt vidare från SMP till Länsstyrelsens system Nikita. Anläggningens kontaktperson i SMP och data från Emissionsdeklarationen kan visas i Länsstyrelsens system Nikita.
 • Eventuella ändringar i grunddelen av rapporten skickas via separat mail till tillsynsmyndigheten (och länsstyrelsen om kommun/försvarsinspektör är tillsynsmyndighet) för kontroll och eventuell uppdatering av Länsstyrelsens system Nikita.
 • Miljörapporter som skickas in hanteras och diarieförs av resepktive tillsynsmyndighet. 

Sekretesshantering i SMP

Huvudregeln är att de uppgifter som finns i miljörapporterna är att anse som offentliga och ska därmed vara tillgängliga för envar. Tillsynsmyndigheten kan dock i samband med ett utlämnande av miljörapporten sekretessbelägga vissa uppgifter om verksamhetsutövarens affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat. Detta endast under förutsättning att det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs (30 kap. 23 § Offentlighets- och sekretesslagen).

Uppgifter om utsläpp till miljön som finns i emissionsdeklarationen kan dock inte hemlighållas på denna grund (10 kap. 5 § Offentlighets- och sekretesslagen).

Om verksamhetsutövaren bedömer att det finns sekretessbelagda uppgifter i miljörapporten ska dessa uppgifter redovisas i SMP separerad från övrig text (i en eller flera bilagor till textdelen). För varje anläggning ska det preciseras vilka uppgifter som bedöms vara sekretessbelagda och vilken skada som kan uppstå om uppgifterna röjs. Dessa uppgifter kommer endast tillsynsmyndigheterna att ha åtkomst till. Samma uppgifter ska enligt artikel 11 i European PRTR – förordningen redovisas i samband med den internationella rapporteringen.

Uppgifter som kan innebära skada för Sveriges säkerhet om de röjs, s.k. säkerhetsskyddsklassficerade uppgifter, ska aldrig lämnas in i SMP. Bedöms sådana uppgifter framgå av miljörapporten ska rapporteras in på ett sätt eller en nivå som gör att säkerhetsskyddsklassficerade uppgifter inte framgår.

Om verksamhetsutövaren för täktverksamheter anser att det finns sådana sekretesskänsliga uppgifter i produktionsuppgifterna som det är möjligt att skydda enligt sekretesslagen ska dessa markeras i fliken för täktrapportering.

I kommentarsfältet ska det för varje produktionsuppgiftsrad preciseras vilka uppgifter som bedöms som sekretesskänsliga och vilken skada de kan åsamka om uppgifterna röjs. De sekretesskänsliga uppgifterna kommer, förutom respektive verksamhetsutövare, endast tillsynsmyndigheterna att ha åtkomst till i SMP

Information om behandling av personuppgifter i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)

Personuppgiftsansvar

Naturvårdsverket och länsstyrelserna är gemensamt personuppgiftsansvariga och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Ändamål med behandlingen av personuppgifterna

Länsstyrelsen

Länsstyrelsernas ändamål med behandlingen av personuppgifterna i SMP är att berörd tillsynsmyndighet ska kunna utöva tillsyn över den tillståndspliktiga verksamheten.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets ändamål med behandlingen av personuppgifterna är att myndigheten ska kunna uppfylla sin rapporteringsskyldighet till EU och att kunna tillgängliggöra information om utsläpp och avfallsmängder i det svenska utsläppsregistret på Naturvårdsverkets webbplats i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i länsstyrelsernas myndighetsutövning.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter, eftersom det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse och för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Bevarande och gallring av personuppgifter

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och respektive myndighets beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. Hos Naturvårdsverket får kontaktuppgifter gallras när uppgifterna inte längre är aktuella eller när de inte längre behövs i verksamheten.

Kategorier av mottagare

Följande kategorier av mottagare kommer att ta del av dina personuppgifter. Andra statliga myndigheter (till exempel Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning), berörd kommun samt länsstyrelsernas IT-leverantörer, inklusive leverantör för tillhandahållande av ärendehanteringssystem, Naturvårdsverkets IT-leverantörer samt EU-kommissionen.

Dina rättigheter

Du som registrerad har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling. Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Naturvårdsverket och/eller aktuell länsstyrelse behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

För mer information

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Se ”Hantering av personuppgifter” på Naturvårdsverkets webbplats.

registrator@naturvardsverket.se
dataskyddsombud@naturvardsverket.se
Tel: 010-698 10 00

Länsstyrelserna
Så hanterar vi dina personuppgifter.

Kontakta den länsstyrelse som är aktuell eller länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsorganisation, NOD, dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se
Tel: 010-223 10 00 (Växel Länsstyrelsen Stockholm).

För mer information kontakta din tillsynsmyndighet.