Sök miljörapport

Beskrivningar hur du söker miljörapporter eller söker efter specifika uppgifter i miljörapporterna.

Tänk på att

 • Sökning på uppgifter under anläggningsuppgifter görs mot uppgifter registrerade i Länsstyrelsens Nikita.
 • Sökning på uppgifter under miljörapportsuppgifter görs mot grunduppgifter i inskickade miljörapporter via SMP.

Det kan finnas skillnader i uppgifter lagrade i Nikita och SMP vilket kan ge skillnader i sökresultaten.

Sidinnehållsförteckning

Sök miljörapport

 1. Klicka på fliken ”Miljörapport”.
 2. Du kan söka på ett eller flera sökbegrepp under ”Anläggningsuppgifter” och ”Miljörapportuppgifter”.

3. Klicka ”Visa tillsynsobjekt” för att se lista längre ner på sidan.

4. Avsluta genom att klicka på ”Visa tillsynsobjekt”.

Det går att komplettera sökresultatet i listan längst ner på skärmbilden genom att bocka i önskat tillägg till exempel huvudbransch under ”Visa i sökresultatet” även

 1. avsluta genom att klicka på ”Visa tillsynsobjekt”

 2. välj anläggning ur listan som visas genom att klicka på anläggningsnamnet

 3. klicka på länken ”Öppna” för att öppna miljörapporten. 

Söka ut uppgifter

Sökning på uppgifter under anläggningsuppgifter görs mot uppgifter registrerade i Nikita. Det kan finnas skillnader i uppgifter lagrade i Länsstyrelsens Nikita och SMP vilket kan ge skillnader i sökresultaten.

Anläggningsuppgifter

Län: Sökning på alla verksamheter inom ett specifikt län.

Kommun: Sökning på alla verksamheter inom en specifik kommun.

Tillsynsmyndighet: Sökning på en specifik tillsynsmyndighets verksamheter inom länet.

Anläggningsnummer: Sökning på en specific anläggning utifrån anläggningsnummer i Nikita.

Anläggningsstatus: Aktiv, Vilande, Nedlagd, Planerad, Ej igångsatt, Efterbehandling, Borttagen

Anläggningsklassning: Välj branschklass 

A-verksamheter – Tillståndspliktiga verksamheter med tillstånd beslutade hos mark- och miljödomstol. (Se Miljöprövningsförordning (2013:251), 2–32 kap. för aktuella verksamhetskoder).

B-verksamheter – Tillståndspliktiga verksamheter med tillstånd beslutade hos miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen. (Se Miljöprövningsförordning (2013:251), 2–32 kap. för aktuella verksamhetskoder).

C-verksamheter – Anmälningspliktiga verksamheter (Se Miljöprövningsförordning (2013:251), 2–32 kap. för aktuella verksamhetskoder).

U-verksamheter – Verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (Verksamhetskod 99.99*).

P*-verksamheter – Allmänna avloppsledningsnät som har en annan verksamhetsutövare än vad det tillståndspliktiga avloppsreningsverk som nätet är anslutet till har (Verksamhetskod 99.96*). Övriga verksamheter som inte är tillståndspliktiga, men som av andra anledningar är rapporteringsskyldiga (Verksamhetskod 99.98*). Exempelvis vissa så kallade sevesoverksamheter på högre kravnivån och EPRTR-verksamheter.

T*-verksamheter – Energitorvtäkter prövade enligt Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter (Verksamhetskod 99.97*). Energitorvtäkter klassas sedan verksamhetsåret 2017 som torvtäkter.

* Fiktiv anläggningsklass/verksamhetskod som skapts i SMP av systemtekniska krav. (OBS! De fiktiva anläggningsklasserna och verksamhetskoderna regleras inte av Miljöprövningsförordning (2013:251))

Sök på: Välj ”Enbart huvudverksamhetskod”, ”Enbart övriga verksamhetskoder” eller ”Både huvud och övriga verksamhetskoder”.

Bransch: Välj branschkod från lista eller skriv till exempel 10* för att få upp alla anläggningar med branschkoder som börjar på 10.

Sök på: Välj ”Enbart EPRTR huvudkod”, ”Enbart övriga EPRTR-koder” eller ”Både huvud och övriga EPRTR-koder”.

EPRTR-kod: Verksamhetskod enligt ”EPRTR”. Se föreskrifter om miljörapport eller ”EPRTR” vägledning.

IPPC-företag: Välj ”Visa alla”, ”Ja” eller ”Nej”.

IUV-företag: Välj ”Visa alla”, ”Ja” eller ”Nej”. Kan kombineras med ”Sök på verksamhetskod”.

BREF: Sökning på anläggning utifrån vilken BREF som gäller, oavsett om det är huvudsaklig eller sidoutsläppsverksamhet.

Registrerad i SMP: Välj ”Visa alla”, ”Ja” eller ”Nej” för att se vilka anläggningar som är eller inte är registrerade i SMP.

Miljörapportsuppgifter

Sökning på uppgifter under miljörapportsuppgifter görs mot grunduppgifter i inskickade miljörapporter.

Verksamhetsår: Välj verksamhetsår.

Miljörapporter via: Välj Visa alla, SMP, MiljöReda, SMP eller MiljöReda eller ”Utan rapport”.

OBS! From 2019-08-01 kan miljörapport ej skickas in via MiljöReda.

GranskningsstatusVälj ”Visa alla”, ”Granskad”, ”Ej granskad”, ”Rapport ej inskickad” eller ”Begärt komplettering”.

ParameterVälj parameter från lista.

Mottagare: Välj mottagare från lista.

EPRTR-anläggningar: Välj ”Visa alla”, ”Ja” eller ”Nej”.

Visa i sökresultat även

Det går att komplettera sökresultatet i listan längst ner på skärmbilden genom att bocka i önskat tillägg till exempel huvudverksamhet under ”Visa i sökresultatet även”.

Vald information inkluderas även vid export av urvalet. De kompletteringar som går att begära framgår i tabellen nedan:

AnläggningsnummerVisar anläggningsnummer.

OrganisationsnummerVisar organisationsnummer.

Huvudverksamhet: Visar Huvudverksamhet.

Övriga verksamhetskoder:Visar övriga verksamhetskoder.

EPRTR Huvudkod:Visar kod för huvudverksamhet.

EPRTR biverksamhet: Visar koder för övriga verksamheter.

KoordinaterVisar anläggningens koordinater.

IPPC:Visar IPPC-kod.

Klassning: Visar vilken miljöklass branschen(erna) har.

Registrerad i SMPVisar hur många som registrerats på anläggningen.

GranskningsstatusVisar miljörapportens granskningsstatus.

In viaVisar om miljörapporten registrerats i SMP eller MiljöReda. OBS! From 2019-08-01 kan miljörapport ej skickas in via MiljöReda.

Handläggare: Handläggare på samtliga anläggningar oavsett tillsynsmyndighet.

StatusVisar om anläggningen är aktiv eller vilande.

IUVVisar om anläggningen är en Industriutsläppsverksamhet eller inte.

Öppna miljörapport

Du kan antingen öppna senast inskickade rapport, genom att klicka på länken i kolumnen ”Rapport (ver)” eller  ”Anläggningsnamn”.

 • Klicka på länken ”Öppna” för att öppna miljörapporten. Du kommer till grunddelen av den valda miljörapporten och kan växla mellan miljörapportens olika delar genom att klicka på respektive flik.
 • När du sökt och öppnat anläggningen via anläggningsnamn så visas anläggningens alla inlämnade miljörapporter.
  • Status: Visar om miljörapporten är Bedömd komplett, Granskad, Begärt komplettering samt om den är inlämnad i tid eller ej.
  • Visa kommentar: Klicka på länken ”Visa kommentar” för att se status på respektive miljörapportsdel. Länken är åtkomlig när tillsynsmyndighet lagt in granskningskommentar.
  • Källa: Visar om miljörapporten har registrerats i SMP (smp) eller är inlämnad på papper till tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen).
  • ÖppnaKlicka på länken ”Öppna” för att titta på en miljörapport.
  • Den orange symbolen: Talar om att miljörapporten innehåller sekretessmarkerad information. Endast anläggningens tillsynsmyndighet kan se sekretessmarkerad information i SMP.
  • Ladda ner miljörapport som pdfKlicka på länken för respektive miljörapportsdel för att ladda ner en pdf-fil av en del.

Tillsynsmyndigheten kan se vilken handläggare som har granskat respektive del. Övriga aktörer inklusive verksamhetsutövaren ser endast vilken tillsynsmyndighet som gjort granskning.