Uppgifter i grunddelen

Beskrivning av obligatoriska och icke-obligatoriska uppgifter i miljörapportens grunddel. 

Anläggningsinformation

Följande uppgifter i miljörapportens grunddel kan inte ändras av verksamhetsutövaren.

 • Verksamhetsutövare (*)
 • Organisationsnummer (*)
 • Anläggningsnummer (*)
 • Anläggningsnamn (*)
 • Fastighetsbeteckningar 
 • Huvudverksamhet och verksamhetskod (*)
 • Sidoverksamheter och verksamhetskoder
 • Huvudsaklig industriutsläppsverksamhet och huvudsaklig BREF
 • Sidoindustriutsläppsverksamhet och Övriga BREF
 • Kod för farliga ämnen
 • EPRTR huvudverksamhet
 • EPRTR biverksamheter
 • Tillsynsmyndighet (*)

Saknas uppgift i något av de fält som är markerade med (*) kan verksamhetsutövaren inte skicka in sin miljörapport. 

Uppgifterna kan endast ändras i Länsstyrelsens handläggarsystem NikITa och de förs automatiskt över till SMP. När verksamhetsutövaren skapar en ny miljörapport blir dom synliga i grunddelen. De uppgifter som finns i Länsstyrelsens system kan visas genom funktionen ”Registrerad information i länsstyrelsens system”.

I de fall kommunen är tillsynsmyndighet ska kommunen kontakta Länsstyrelsen för ändring av uppgifterna.

Besöksadress för anläggningen

Fälten för anläggningens gatuadress, postnummer och postort i miljörapportens grunddel kan ändras av verksamhetsutövaren. Ändrade uppgifter i SMP förs över till NikITa när verksamhetsutövaren skickar in miljörapporten till tillsynsmyndigheten.

Dessa uppgifter kan även ändras i NikITa av Länsstyrelsens handläggare. De uppdaterade uppgifterna förs då över till SMP och visas i miljörapportens grunddel när verksamhetsutövaren skapar en ny miljörapport.

Koordinater

Koordinater för verksamhetens mittpunkt kan ändras av verksamhetsutövaren. Uppgiften har ingen direkt koppling till NikITa. Detta medför att koordinater för verksamhetens mittpunkt kan skilja sig åt mellan systemen. Koordinaterna som visas i SMP är inlämnade av verksamhetsutövaren och koordinater i NikITa har tilldelats av Länsstyrelsens handläggare via kartfunktionen.  

Kontaktpersonsuppgifter

Namn, telefonnummer och e-postadress till anläggningens kontaktperson och ”Ansvarig för godkännande av miljörapport” kan ändras av verksamhetsutövaren.

Verksamhetsutövarens ändringar visas på nästa version av miljörapporten. 

Dessa uppgifter är specifika för SMP och förs ej över till Nikita. Däremot finns möjlighet att se Namn, telefonnummer och e-postadress till anläggningens kontaktperson i SMP via Nikita.

Underlag för avgift för prövning och tillsyn

Nya verksamhetskoder påverkar den avgift som Länsstyrelsen årligen tar ut för prövning och tillsyn. Om tillsynsmyndigheten granskar och godkänner en grunddel där verksamhetsutövaren ändrat koderna har den kommunala handläggaren möjlighet att lämna förslag till ny avgiftskod enligt Förordning (1998:940) om avgift er för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Notera att avgiftsförordningen utgår från verksamhetskoder, men att avgifterna kan vara ytterligare uppdelade utifrån till exempel tillståndsgiven kapacitet el. dyl. Då länsstyrelsen har att ta ut avgifter för verksamheter de även delegerat tillsynen på kan kommunen vara behjälplig med att vägleda om vilken taxa som ska sättas enligt avgiftsförordningen. Det är den tillståndsgivna kapaciteten eller motsvarande som avgiftsklassningen ska göras.