Fyll i emissionsdeklarationen

När en ny emissionsdeklaration skapas första gången är den helt tom. Använd funktionerna ”Lägg till ny mottagare” och ”Flödesriktning” eller ”Importera fil” för att fylla emissionsdeklarationen med uppgifter.

När emissionsdeklaration för nytt år skapas, hämtas innehållet som fanns i föregående års rapport. Föregående års värden redovisas i en egen kolumn.

Om en ny arbetsversion (samma år) skapas  hämtas information från tidigare inlämnad version.

Sidinnehållsförteckning

Inga utsläpp överskrider tröskelvärdet

Är din anläggning skyldig att lämna in en emissionsdeklaration men har värden under tröskelvärdena? Klicka på knappen ”Inga utsläpp överstiger tröskelvärdet” för att skicka in miljörapporten utan emissionsdeklaration. Detta gäller dock inte för stora förbränningsanläggningar.

Syns inte knappen ”Inga utsläpp över tröskelvärdet” behöver alla parameterrader tas bort med hjälp av soptunnan.

Kontrollera emissionsdeklarationen

Det finns flera inbyggda kontroller av emissionsdeklarationen. När du sparar en rad görs vissa kontroller. För att göra en kontroll av hela emissionsdeklarationen klickar du på knappen ”Kontrollera emissionsdeklaration”. Denna kontroll görs även när du öppnar fliken Emissionsdeklaration och när du öppnar fliken Visa brister.

Varningar

Kontrollerna, varningarna, kan vara hårda eller mjuka.

Hårda varningar

En hård varning måste åtgärdas för att man ska kunna skicka in miljörapporten.

En hård varning visas med ett, ganska stort, orange utropstecken längst ut till vänster på raden. En hård varning kan visas om man till exempel inte angivet ett värde för en parameter.

Vissa hårda varning visas bara när man klickar på ”Visa brister” och inte när man klickar på ”Kontrollera emissionsdeklarationen”. Detta kan vara fallet om man till exempel missat att ange en obligatorisk parameter eftersom det då inte finns någon rad att sätta utropstecknet på.

Mjuka varningar

Det går att skicka in miljörapporten utan att åtgärda de mjuka varningarna.

En mjuk varning visas som ett, något mindre, utropstecken i kolumnen där årets värde anges.

Nedanstående mjuka varningar kan förekomma i emissionsdeklarationen.

 • Värdet är mer än dubbelt eller mindre än hälften eller jämfört med föregående år.
 • Samma värde som förra året. Stämmer det?
 • Summan av delarna skiljer sig för mycket från totalen.
 • Värdet skiljer sig med en faktor 1000 jämfört med föregående år. Kan inträffa om man angivit uppgifter i ton som SMP vill ha i kilo.
 • Mängden producerat slam stämmer inte överens med mängden levererat slam. Här visas ett brunt utropstecken bredvid alla de parametrar och mottagare som ingår i den så kallade Slambalansen. Se avsnittet om Avloppsreningsverk på SMP-hjälp alternativt vägledningen för Avloppsreningsverk och slam för anvisningar i hur man beräknar slambalansen.

Det kan vara nödvändigt att klicka på ”Kontrollera Emissionsdeklaration” för att de mjuka varningarna ska visas, eller försvinna om man åtgärdat dem.

Om man rättar sig efter de mjuka varningarna så kommer man få färre kommentarer i samband med de mejl som varje år skickas ut till verksamhetsutövarna i det nationella kvalitets­granskningsprojektet som SMED (Svenska MiljöEmissionsData) utför på uppdrag av Naturvårdsverket.

Observera att det inte är helt säkert att det går att åtgärda samtliga mjuka varningar.

Lägg till mottagare och flödesriktning

Utsläppen (emissionerna) är grupperade per mottagare ( till exempel vatten eller luft) och flödesriktning. Emissionsrader skapas genom att först välja mottagare och flödesriktning. Därefter väljs de parametrar som ska rapporteras inom den valda gruppen.

Varje kolumnrubrik är en länk med förklaring till vad som ska anges i respektive kolumn.

Dold summering CO2

Det finns en funktion dold summering av parametern CO2 under mottagare ”Luft Ut”. Om inte summan för delflödena stämmer överens med summan under total kommer ett felmeddelande upp. Det går inte att skicka in miljörapporten innan summan är rättad.

Värde föregående år

Här visas föregående års rapporterade värde för aktuell parameter och mottagare. Om flera versioner av miljörapporten lämnades in under föregående år visas värdet från den senaste versionen.

Så här fyller du i parameter

Ange parameter som överskrider tröskelvärde i miljörapportföreskriften
(föreskriftsparametern) eller som kräver rapportering enligt gällande tillstånd. Om tillståndsgivningen omfattar parametrar som inte går att rapportera i emissionsdeklarationen ska de anges i textdelen. Föreskriftsparametrar är de parametrar för vilka det visas ett tröskelvärde när man håller muspekaren över dem. 

 1. Välj mottagare och flödesriktning i listan och klicka på ”Lägg till”.

 2. Klicka på knappen ”Lägg till Parameter” för att öppna parameterlistan.

 3. Parameterlistan visas för vald mottagare och flödesriktning.

 4. Alla parametrar som är godkända för vald kombination av mottagare och flödesriktning visas.

 5. Välj därefter parameter ur parameterlistan genom att klicka på raden vald parameter. Den försvinner då från listan och läggs till i emissionsdeklarationen som ny rad under aktuell mottagare och flödesriktning.

 6. Stäng listan genom att klicka på ”Stäng” som finns längst ned i listan.

 7. Peka med muspekaren på en parameter så visas beskrivning, eventuellt CAS-nr och tröskelvärde för vald parameter.

 8. Klicka på raden eller den blå pilen för att öppna raden och fylla i värden för parametern.

 9. Fyll i värde, enhet, metod, metodbeskrivning och eventuella uppgifter i kommentarfältet, se vägledningsdokument.

 10. Avsluta med att klicka på ”Spara”.

Produktionsvolymsparametrar

Produktionsvolymsparametrar ska, från och med verksamhetsår 2023, anges i Emissionsdeklarationen. Detta om något värde på en utsläppsparameter överskrider EU:s tröskelvärden enligt E-PRTR-förordningens bilaga II (föroreningar).

EU:s -tröskelvärden är något högre än de svenska tröskelvärdena som anges i miljörapportsföreskriftens bilaga I. Därför kan det vara möjligt att man inte behöver ange produktionsvolymer trots att man har värden som överstiger svenska tröskelvärden och alltså måste lämna in en emissionsdeklaration. Om man har angivit en produktionsvolymsparameter när man inte behöver eller inte angivet en produktionsvolymsparameter när man behöver så kommer SMP att säga ifrån.

Produktionsvolymsparametrar anges genom att man i Emissionsdeklarationen anger Produktionsvolymer -Ut och sedan väljer den parameter som motsvarar anläggningens E-PRTR-kod. För produktionsvolymsparametrar finns också möjligheten att ange att man önskar att uppgiften behandlas med sekretess.

Lägg till delflöden för en parameter

 1. Delflöde kan endast rapporteras efter det att parametern för totalflödet lagts in.
 2. Klicka på det gröna plustecknet under totalflödet för att lägga till ett delflöden.

 3. Delflöde skapas och uppgifterna från totalraden kopieras utan värdet.

 4. Klicka på den nya delflödesraden för att ange värden i inmatningsrutan som dyker upp.

 5. Klicka på ”Spara” för att lämna inmatningsrutan och återgå till emissionsdeklarationen.

Ange värde

Ange värde – saknat värde/ värde 0/låga värden.

Värdet kan ha högst 14 tecken, varav högst 4 får vara decimaler. Komma eller punkt kan användas mellan heltal och decimaler.

Om värdet är mindre än hälften eller mer än dubbelt så stort jämfört med föregående års rapporterade värde kommer uppgiften att markeras enligt symbolförklaringen (orange fyrkant). Om det angivna värdet är korrekt bör avvikelsen mot föregående år förklaras i kommentarsfältet.

Innan beräkningar görs och värden rapporteras i miljörapporten bör datamaterialet kontrolleras för att upptäcka avvikande, orimligt höga eller låga värden jämfört med övriga värden under året eller jämfört med årsvärden under några år tillbaka. Visualisering i ett diagram är ett snabbt och enkelt sätt men olika statistiska metoder kan också användas.

Om det finns välgrundade och dokumenterade skäl till att provtagningen eller den kemiska analysen gjorts felaktigt kan om möjligt en ommätning göras och i speciella fall det aktuella datavärdet uteslutas. Bestämmelser kring detta kan regleras särskilt, till exempel i föreskrifter för olika branscher och i enskilda beslut. Avvikande värden som är korrekt provtagna och analyserade utesluts inte. De bär ofta på viktigt information (till exempel om under vilka driftförhållanden de kan uppstå) och kan omfattas av krav i föreskrifter och villkor.

Ibland kan det avvikande värdet bero på enhetsfel (till exempel värdet har angetts i kilo men den anvisade enheten som ska rapporteras är ton). Om enhetsfelet upptäcks innan eller vid rapporteringstillfället kan det korrigeras direkt.

Exempeltabell – saknat värde/ värde 0/låga värden

ProblemBeskrivningRapporteras
Värde saknas för en obligatorisk parameterParametern har inte kunnat mätas eller analyserats just det året.

Parametern är inte relevant just det året (t.ex. det har inte skett någon bräddning eller någon produktion).
För verksamheter med utsläpp till luft och vatten gäller följande. Värdet 0 anges i fältet värde. Ett felmeddelande visas “Kommentar måste anges om värdet är 0”. I fältet kommentar kan man välja mellan de förifyllda värdena:
• “Inga mätningar har gjorts/uppgift finns ej”

• “Mätningar har gjorts och visar det faktiska värdet 0” Om man behöver komplettera med en egen kommentar välj först en av de två standardkommentarerna och fyll sedan på med egen fritext.

Anges ingen kommentar så går det inte att skicka in miljörapporten.
Det går inte att lägga in “-” i SMP när man saknar ett värdeVärdet 0 anges istället i fältet värde. Se i övrigt den föregående rutan.
Värde 0Alla koncentrationsvärden ligger under rapporteringsgränsen för den kemiska analysenÅrsutsläppet skattas genom expertbedömning. Den som önskar registrera den expertbedömda uppgiften “Nära noll” bör lämpligen lägga in värdet 0 och koda Metod=E. I fortsättningen bör en känsligare analysmetod väljas.
Låga värdenUppmätta halter av utsläpp i utgående vatten, luft och reningsverkslam ligger nära eller under rapporteringsgränsen för den kemiska analysenVid beräkning av årsvärden genom medelvärde eller summa av utsläpp utifrån halter som ligger under rapporteringsgränsen bör det värde som ligger under rapporteringsgränsen ersättas med halva rapporteringsgränsen i beräkningen, under förutsättning att minst ett av de uppmätta värdena ligger över rapporteringsgränsen. Värden på årsutsläpp framräknade på detta sätt kan kodas med Metod=M (mätning).
Om analyslaboratoriet anger “mindre-än” värde bör man ta reda på om det är en detektionsgräns (Limit of Detection, LOD) eller en kvantifieringsgräns (Limit of Quantification, LOQ) då dessa skiljer sig åt och kan påverka storleken på det beräknade utsläppet.

När årsvärden baseras på halter under rapporteringsgränser behöver antalet mätningar anges och beräkningarna förklaras i kommentarsfältet.

Om alla värden ligger under rapporteringsgränsen, se den föregående rutan.

Förklaringar på begrepp och definitioner vid analyser av mätvärden

Det är viktigt att rätt analysmetod används för proverna för att undvika risk för höga emissioner som baseras på bristfälligt underlag till exempel höga ”mindre-än” värden. När prover analyseras i laboratoriet finns vissa osäkerheter, speciellt när halterna är låga. Värden under en detektionsgräns rapporteras i regel inte. Även värden som ligger precis över detektionsgränsen kan vara osäkra att rapportera. För att undvika denna osäkerhet använder laboratoriet i vissa fall en kvantifieringsgräns. Rapporteringsgräns och bestämbarhetsgräns är oftast men inte alltid det samma som kvantifieringsgräns. När ett värde rapporteras som ”mindre-än”, kan man behöva ta reda på och kommentera om detta värde är en detektionsgräns (Limit of Detection, LOD) eller en kvantifieringsgräns (Limit of Quantification, LOQ). Det finns flera definitioner för LOD och LOQ.

Definitionerna som anges här nedanför är tagna från kommissionens direktiv 2009/90/EG på deras webbplats (pdf).

Detektionsgräns (LOD): det utslag eller koncentrationsvärde över vilket det med angiven konfidensgrad kan bekräftas att ett prov är annorlunda än ett blankprov som inte innehåller det ämne som ska bestämmas.

Kvantifieringsgränsen (LOQ): en angiven multipel av detektionsgränsen vid en koncentration av ämnet som rimligen kan bestämmas med godtagbar noggrannhet och precision. Kvantifieringsgränsen kan beräknas med användning av lämplig standard eller lämpligt prov och kan erhållas från den lägsta kalibreringspunkten på kalibreringskurvan, exklusive blankprovet.

Rapporteringsgräns: är det lägsta värde som rapporteras, kan vara till exempel kvantifieringsgräns eller detektionsgräns.

”Mindre-än värdet”: anges i stället för ett resultat som är under rapporteringsgränsen.

Spår: är halter som ligger mellan LOD och LOQ.

Välj/ändra beräkningsmetod eller mätmetod

Vid val av metod observera att:
M= Mätning
C= Beräkning
E= Uppskattning
styr vilket innehåll som visas i koden respektive listan över beräknings-/mätmetoder. Därför bör du välja metod först (bara M eller C kräver att man anger beräknings- eller mätmetod).
Klicka på kolumnrubriken ”Metod i emissionsdeklarationen” för att läsa mer om vad metoderna innebär.

Mätning (M) – innebär att halter av föroreningar och flöden av avloppsvatten och gaser mäts. Mätningarna kan vara till exempel veckovisa, stickprov eller kontinuerliga. Typ av mätning ska anges i kommentarsfältet. Mätmetoden ska anges i fältet för ”Beräkning/mätmetod”.

Beräkning (C) – innebär värden från kombination av schablonvärden med bränsleförbrukning eller produktions, massbalanser etc. Typ av beräkning samt eventuell formel för beräkningen ska anges i kommentarsfältet. Beräkningsmetod ska anges i fältet för Beräkning/mätmetod.

Uppskattning (E) – grundar sig på expertbedömningar men får också täcka in fall där värdet har gissats i avsaknad av bättre grund.

Om det rapporterade årsvärdet har tagits fram med två eller flera kategorier, ska den mest osäkra kategorin anges. Det kan till exempel gälla ett årsvärde som är summan av ett uppmätt utsläpp från en process och ett schablonvärde från en annan process. För det totala utsläppet bör då beräkning anges.

 • När mätmetod C är vald och metodtyp ”ETS”, ”IPCC” eller ”UNECE/EMEP” är valda måste metodbeskrivning anges för vald metodtyp för att informationen ska kunna sparas.
 • Om er anläggning inte EPRTR-kodad verksamhet får man ange andra metoder än de listade CEN/ISO. Välj då koderna ”ALT” eller ”OTH” istället för ”CEN/ISO” och skriva in sin egen använda metod och beskrivning.
 • Metodtypen ”WEIGH” och ”PER” är endast valbara för parametrarna ”Farligt avfall (FA)”
  och ”Ej farligt avfall (ej FA)”.
 • För CEN/ISO öppnas en lista med internationellt godkända standarder. Välj därefter mätmetod i listan över internationella standarder eller skriv själv i kommentarsfältet hur mätningen/beräkningen gjorts. Endast de metodbeteckningar, standarder, som är giltig för vald mottagare/flödesriktning och parameter är tillgängliga i listan. En förklarande textruta visas när du pekar med muspekaren på en metodbeteckning i listan. Om flera metoder använts för mätningen eller beräkningen går det att öppna ytterligare fält genom att klicka på det gröna plustecknet bredvid kommentarsfältet.

Klicka därefter på ”Spara”. 

Mätpunkt

Mätpunkten i SMP benämns ”ED” och motsvarar anläggningens mittpunkt. Ta kontakt med din tillsynsmyndighet om mätpunkten ”ED” saknas för din anläggning.

Tidigare angavs utsläpp per mätpunkt. Numera redogörs alla utsläpp mot en mätpunkt, ”ED”.

Metodtyp och metodbeskrivning

Ange beräkningsmetod och/eller mätmetod som använts för att fastställa utsläppets storlek. Metoderna ska kodas (vilken typ de tillhör enligt nedan). Dessutom är det önskvärt att använd metod/standard antingen beskrivas (max 100 tecken) eller redovisas i form av en standardbeteckning (till exempel SS-EN xxxx:xxxx).

Mätmetoder

CEN/ISO*Internationellt godkänd mätstandard, kort beteckning för relevant standard (t.ex. EN 14385:2004). Det är obligatoriskt att lägga in en beskrivning i tillhörande fält, antingen som fritext eller genom att hämta en metod från lista.
PERMätmetod som redan föreskrivits av behörig myndighet i en licens eller i ett driftstillstånd för den berörda industrienheten.
NRBNationell eller regional bindande mätmetod som föreskrivs i en rättsakt för berörd förorening och industrienhet.
ALTAlternativ mätmetod i enlighet med befintlig CEN/ISO mätstandard.
CRMMätmetod för vilken prestandan visas med hjälp av ett certifierat referensmaterial och som godkänt av behörig myndighet.
WEIGHVägning (endast för avfall).
OTH*Annan mätmetod.

Beräkningsmetoder

Internationellt godkänd beräkningsmetod anges dels genom val av vilken typ av metod som använts (ETS, IPCC, UNECE/EMEP). Dessutom är det önskvärt att beteckningen alternativt en beskrivning av metoden/standarden anges i beskrivningsfältet.

ETS*Riktlinjer för övervakning och rapportering av växthusgaser under ETS (Emission Trading Schema)

IPCC* – IPPC:s riktlinjer (Intergovernmental Panel on Climat Change)
UNECE/EMEP*FN-ECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa )/EMEP:s (European Monitoring and Evaluation Programme) “EMEP/CORINAIR (Core Inventory of Air Emissions) Emission Inventory Guidebook”.
PERBeräkning som redan föreskrivits av behörig myndighet i en licens eller i ett driftstillstånd för den berörda industrienheten.
NRBNationell eller regional bindande beräkningsmetod som föreskrivs i en rättsakt för berörd förorening och industrienhet.
MABMassbalansmetod som accepteras av behörig myndighet.
SSCEuropeisk sektorspecifik beräkningsmetod.
WEIGHVägning (endast för avfall).
OTH*Annan beräkningsmetod.

Ange utsläppspunkter vid utsläpp till vatten

Vid utsläpp till vatten ska koordinater anges på varje emissionsdeklarationsrad. Utsläppspunktens koordinater ska anges i ”SWEREF99 TM”. Observera att koordinaterna för utsläppspunkten i de allra flesta fall inte är desamma som anläggningens koordinater.

Ursprung

Ursprung används för att redovisa utsläppsursprung för delflöden av ett rapporterat totalflöde (Resultattyp= Del). 

Följande finns att välja på:

Om inget ursprung ska anges väljs ”-”. För många mottagare är ”-” det enda som finns att välja på.

Ursprungskoden ”Olycka” ska anges om någon del av ett utsläpp härstammar från olyckshändelse. Kan väljas för mottagare ”Luft och Vatten”.

Om utsläppet gäller CO2 ska andelen med ”Biogent” respektive ”Fossilt ursprung” redovisas var för sig.

För avloppsreningsverk ska det avloppsvatten som bräddas vid verket samt ingående utsläpp av ämnen redovisas med ursprung ”BräddAnl”.

För avloppsreningsverk ska halten av utsläppta ämnen i det renade avloppsvattnet redovisas med ursprung ”Från ARV”.

I avloppsreningsverkens slamredovisning kan det anges om slammet kommit direkt från reningsverket ”Från ARV” eller om slammet hämtats från lager ”Fr Lager”.

Resultattyp

Här anges om värdet avser det totala utsläppet från anläggningen eller ett delutsläpp.

Totalt som kommer upp automatiskt vid val av mottagare och flödesriktning innebär det totala utsläppet från anläggningen per mottagare och parameter. Måste alltid rapporteras.

Om värdet avser ett delutsläpp ska delflöde anges ”Del”. Det görs genom funktionen ”Lägg till rad”.

Det kan till exempel gälla uppdelning av CO2 i fossilt och biogent eller redovisning av parametrarna NOx, SO2 och stoft från förbränningsanläggningar där utsläppet från varje produktionsenhet ska särredovisas

För avloppsreningsverk ska summan av det renade avloppsvattnet och det avloppsvatten som bräddas vid verket redovisas med koden ”Totalt”. Det renade och det bräddade redovisas också var för sig med koden ”Del”.

Flödesinriktning

Det finns tre olika flödesriktningar att välja på:

Ut – används för utgående flöden till luft, vatten och avfall.

In – används för inkommande flöden av avloppsvatten, bränsleförbrukning och tillförd effekt.

Inom – används för behandling av slam vid eget avloppsreningsverk, se vidare under ”Mottagare”.

Ange adresser till mottagare och anläggning vid export av farligt avfall

Adresser ska anges för antingen totalflödet eller delflöden vid export av farligt avfall. Om delföden skapas utifrån ett totalflöde med ifyllda adressfält kopieras dessa till skapade delflöden.

 1. När mottagare återvinning-export eller bortskaffande-export valts ska du ange adresser till mottagaren respektive anläggningen för hantering av det farliga avfallet.

 2. Adresserna anger du i adressfälten i inmatningsformuläret. *-märkta rader är obligatoriska att fylla i. Har du inte fyllt i ett obligatoriskt fält anges det med röd text.

 3. Mottagares land väljs i en vallista.

 4. Klicka på ”Spara” efter att adressuppgifterna fyllts i.

Ändra valda rader

 1. Raderna är låsta i normalt läge. Du kan öppna respektive rad genom att klicka på raden (eller på den blå pilen längst till höger i fältet).

 2. Ändringsformuläret byter färg till när något fält ändrats för att indikera att ändringar inte är sparade.

 3. Gör ändringarna i inmatningsrutan som öppnas.

 4. Avsluta med att klicka på ”Spara” för att återgå till emissionsdeklarationen.

Ta bort valda rader

Används om en parameter/flöde inte ska rapporteras.
 1. För att ta bort rad klicka på symbolen med soptunnan.

 2. En dialogruta visas och du kan välja ”OK” för att fortsätta eller ”Avbryt” om du vill ha kvar raden.