Se granskad miljörapport

Tillsynsmyndigheten kan granska de miljörapporter som skickats in och begära komplettering på inlämnad rapport. Det är inget krav att miljörapporten granskas i SMP.

Tillsynsmyndighetens granskning

Granskning/begäran om komplettering kan ske av grunddel, emissionsdeklaration, täktrapportering, bygg- och rivningsavfall, LCP, WI och textdel.

Tillsynsmyndigheten kan välja att skicka sina granskningskommentarer till verksamheten med e-post via SMP. E-postmeddelandet skickas till den som har rollen som godkännare av miljörapport.

Granskningsstatus

I listan på anläggningens inlämnade miljörapporter visas granskningsstatus;

  • Begärt komplettering om komplettering har begärts för någon av miljörapportens delar.

  • Granskad när alla delar av rapporten är markerad som ”Granskad av tillsynsmyndigheten”.

  • Bedömd komplett när en översiktlig genomgång gjorts och miljörapporten bedömts vara komplett ifylld. Vid sakgranskning kan tillsynsmyndigheten återkomma med ytterligare krav.

Klicka på länken ”Visa kommentar” för att se tillsynsmyndighetens kommentarer. Är kommentaren omfattande kan det vara en bifogad pdf-fil.

Det sker även en kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata för vissa verksamheter ur SMP. Granskningen sker på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utför SMED-konsortiet (Svenska MiljöEmissionsData). Data från rapporteringarna används bland annat för att analysera trender på europeisk och global nivå, och tjänar som underlag för såväl beslutsfattare som forskare och allmänhet. Det skickas ut information årligen till de anläggningar som är berörda av granskningen.