Täktrapportering

​När täktrapport för nytt år skapas första gången är den helt tom. Om en ny arbetsversion (samma år) skapas  hämtas information från tidigare inlämnad version. När täktrapport för nytt år skapas, hämtas innehållet som fanns i föregående års rapport med samma värden. Föregående års värden redovisas i en egen kolumn.

Tänk på att/tips vid ifyllande av täktrapporten

 • Använd knappen ”Lägg till typ av mängduppgift” för att fylla täktrapporteringen med uppgifter.
 • För att lägga till uppgifter i fälten klickar du på den blå pilen till höger på varje rad eller dubbelklicka på den rad som du vill fylla i.
 • Rapporteringen avser alltid 12 månader.

 • För naturgrus kan du välja att lägga till andel naturgrus i procent som utgjorts av storleken 0-8 mm.

 • Om ingen leverans skett under året kan val göras av Ingen utlevererad mängd: Under lägg till typ mängduppgift finns nu möjlighet att välja ”levererat per användningsområde- inget levererat”. Under råmaterial anges ”ingen”.

 • Entreprenadberg. Det finns möjlighet att rapportera entreprenadberg, uppgifter är frivillig. Du anger entreprenad enbart i ton längst ner i täktrapporteringen på raden ”Hur många ton levererat material härrör från entreprenadberg?”. Klicka på raden så öppnas inmatningsfältet.

 • Har ingen produktion bedrivits i täkten behöver alla rader tas bort inklusive entreprenadberg för att knappen ”Ingen produktion har bedrivits” ska visas upp.

Vad betyder begreppen i täktdelen? 

 • Naturgrus: avser naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten och block.
 • Berg: avser krossberg och blocksten.

 • Andra jordarter: avser till exempel matjord och lera.

 • Mängd utbrutet material: avser, för andra täkter än torvtäkter, antal ton utbrutet
  material som till exempel schaktats, grävts eller sprängts ut under året. Om materialet inte vägs beräknas mängden först i kubikmeter genom uppmätning av ytan multiplicerat med djupet som bryts ut. Kubikmeter omräknas sedan till ton med hjälp av lämplig omräkningsfaktor för berg, morän, naturgrus eller andra jordarter. För torvtäkter anges mängden i kubikmeter.

 • Mängd levererat material: avser material som under året levererats från täktområdet. Material som sålts men ligger kvar i upplag vid årets slut ska inte medräknas.

 • Användningsområde Väg: avser material såsom asfaltballast, förstärkningslager, bärlager och dränerande material till anläggning av väg.

 • Användningsområde Fyllnadsarbeten: avser fyllnadsmaterial som används i samband med vägarbeten och andra anläggningsarbeten. Material som används för utfyllnad utgörs ofta av lågkvalitativt material såsom morän och viss sprängsten.

 • Användningsområde Blocksten: avser produkter ur blockstenstäkter.

 • Användningsområde Annat: avser uppgift om total mängd som levererats för andra än de i tabellen angivna övriga användningsområdena som till exempel mursand, filtersand, sandlådesand, torrbruk, spackel och halkbekämpning.

 • Enhet: Enheten är ton för råmaterial, förutom för torv då den är kubikmeter (m3).

 • Föregående års värde: Här visas föregående års värde för aktuell parameter och mottagare. Om flera versioner av miljörapporten lämnas in under föregående år visas värdet från den senaste versionen. Här anges kommentar om angivet värde kraftigt avviker från föregående år.

 • Metod: Avser den metod som använts för att ta fram mängduppgiften. För torvtäkter anges mängden i kubikmeter. För övriga täkter ska antal ton utbrutet material (genom skackning, grävning etc) anges.

  • Mätning (M) – vägning.

  • Beräkning (C) – Mängden beräknas först i m3 genom uppmätning av ytan multiplicerat med djupet som bryts ut, omräknad sedan till ton med hjälp av omräkningsfaktor för berg, morän, naturgrus eller andra jordarter.

Fyll i täktrapporten

Lägg till ny mängduppgift och råmaterial För att fylla täktrapporteringen med uppgifter börjar du med att lägga till typ av mängduppgift. Välj mängduppgift i listan och klicka på ”Lägg till”. Till varje mängduppgift lägger du till råmaterial.