Begreppsförklaringar

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

I listan nedan återfinns förklaringar av centrala begrepp i SMP. Senast uppdaterad: 2022-11-29

Kontohantering

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Här får du information om aktörer och roller i SMP, hur du ska gå till väga om du har glömt ditt lösenord, vill skapa ett nytt konto eller registrera ett administratörskonto. Du kan även läsa manualen för administratörskontot. Aktörer och roller i SMP Tillsynsmyndighet – användare Logga in, söka och se miljörapporter, granska miljörapporter och […]

Tillsynsmyndighet

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Här får du information om hur du söker, diarieför och granskar en miljörapport. 

Övriga produktionsenheter

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Med övriga produktionsenheter/enskilda förbränningsanläggningar/pannor avses sådana som varken omfattas av förordning om stora förbränningsanläggningar (FSF) eller förordning om förbränning av avfall (FFA). För sådana produktionsenheter kan det exempelvis finnas skyldighet att rapportera utsläpp enligt Europaparlamentets och rådets förordning 166/2006. Att tänka på vid rapporteringen Rapportering av utsläpp från övriga produktionsenheter görs i grunddelen emissionsdeklarationen. Redovisningen […]

Stora förbränningsanläggningar

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Anläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar (FSF) rapporterar enligt 5 c § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Om du är osäker på om anläggningen omfattas av förordningen om förbränning av avfall (FFA) hittar du ytterligare vägledning kring FFA på Naturvårdsverkets webbplats. Mer vägledning kring miljörapportering och specifikt om rapporteringskraven som träffar […]

Bygg- och rivningsavfall

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Fliken ”Bygg och rivningsavfall” visas beroende på vilka huvud- eller sidoverksamhetsbranschkoder som angivits i grunddelen. När grunddelen sparas med en branschkod som kan ge upphov till bygg- och rivningsavfall kommer fliken att synas. Byter verksamhetsutövaren branschkod i en senare version av miljörapporten kommer fliken att ligga kvar. Verksamheten har inte tagit emot bygg- och rivningsavfall  […]

Avloppsreningsverk

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Tänk på vid rapportering Att tänka på vid rapportering av avloppsreningsverk. Allmänt Det finns en generell exempelfil och exempelfiler för vatten- och avloppsreningsverk, dessa hittar du på sidan ”Mallar för miljörapporten” under rubriken ”Mallar för avloppsreningsverk”. Flödesriktning Det finns tre olika flödesriktningar att välja på: Ut – används för utgående flöden till luft, vatten och […]

Komplettera en miljörapport

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Om en miljörapport behöver kompletteras eller rättas ska det skickas in en ny miljörapport för det verksamhetsår som ska rättas. Denna nya version kommer att vara identiskt med den föregående versionen när den skapas. Ändra det som behöver ändras eller lägg till det som saknas. Det övriga lämnar du som det var. När denna nya version […]

Exportera data

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Det går att exportera uppgifter från miljörapporterna. Uppgifter som exporteras från SMP sparas som en tabbseparerad textfil som kan importeras till exempelvis MS Excel. Enklast görs detta genom att bara klistra in all text i texfilen direkt i Excel. Så här gör du Klicka på fliken ”Miljörapport”. För dig med flera anläggningar: Välj den/de anläggning/ar du vill exportera […]

Se granskad miljörapport

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Tillsynsmyndigheten kan granska de miljörapporter som skickats in och begära komplettering på inlämnad rapport. Det är inget krav att miljörapporten granskas i SMP. Tillsynsmyndighetens granskning Granskning/begäran om komplettering kan ske av grunddel, emissionsdeklaration, täktrapportering, bygg- och rivningsavfall, LCP, WI och textdel. Tillsynsmyndigheten kan välja att skicka sina granskningskommentarer till verksamheten med e-post via SMP. E-postmeddelandet skickas […]