Övriga produktionsenheter

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Med övriga produktionsenheter/enskilda förbränningsanläggningar/pannor avses sådana som varken omfattas av förordning om stora förbränningsanläggningar (FSF) eller förordning om förbränning av avfall (FFA). För sådana produktionsenheter kan det exempelvis finnas skyldighet att rapportera utsläpp enligt Europaparlamentets och rådets förordning 166/2006. Att tänka på vid rapporteringen Rapportering av utsläpp från övriga produktionsenheter görs i grunddelen emissionsdeklarationen. Redovisningen […]

Stora förbränningsanläggningar

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Anläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar (FSF) rapporterar enligt 5 c § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Om du är osäker på om anläggningen omfattas av förordningen om förbränning av avfall (FFA) hittar du ytterligare vägledning kring FFA på Naturvårdsverkets webbplats. Mer vägledning kring miljörapportering och specifikt om rapporteringskraven som träffar […]

Bygg- och rivningsavfall

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Fliken ”Bygg och rivningsavfall” visas beroende på vilka huvud- eller sidoverksamhetsbranschkoder som angivits i grunddelen. När grunddelen sparas med en branschkod som kan ge upphov till bygg- och rivningsavfall kommer fliken att synas. Byter verksamhetsutövaren branschkod i en senare version av miljörapporten kommer fliken att ligga kvar. Verksamheten har inte tagit emot bygg- och rivningsavfall  […]

Avloppsreningsverk

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Tänk på vid rapportering Att tänka på vid rapportering av avloppsreningsverk. Allmänt Det finns en generell exempelfil och exempelfiler för vatten- och avloppsreningsverk, dessa hittar du på sidan ”Mallar för miljörapporten” under rubriken ”Mallar för avloppsreningsverk”. Flödesriktning Det finns tre olika flödesriktningar att välja på: Ut – används för utgående flöden till luft, vatten och […]

Komplettera en miljörapport

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Om en miljörapport behöver kompletteras eller rättas ska det skickas in en ny miljörapport för det verksamhetsår som ska rättas. Denna nya version kommer att vara identiskt med den föregående versionen när den skapas. Ändra det som behöver ändras eller lägg till det som saknas. Det övriga lämnar du som det var. När denna nya version […]

Exportera data

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Det går att exportera uppgifter från miljörapporterna. Uppgifter som exporteras från SMP sparas som en tabbseparerad textfil som kan importeras till exempelvis MS Excel. Enklast görs detta genom att bara klistra in all text i texfilen direkt i Excel. Så här gör du Klicka på fliken ”Miljörapport”. För dig med flera anläggningar: Välj den/de anläggning/ar du vill exportera […]

Se granskad miljörapport

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Tillsynsmyndigheten kan granska de miljörapporter som skickats in och begära komplettering på inlämnad rapport. Det är inget krav att miljörapporten granskas i SMP. Tillsynsmyndighetens granskning Granskning/begäran om komplettering kan ske av grunddel, emissionsdeklaration, täktrapportering, bygg- och rivningsavfall, LCP, WI och textdel. Tillsynsmyndigheten kan välja att skicka sina granskningskommentarer till verksamheten med e-post via SMP. E-postmeddelandet skickas […]

Skicka in miljörapport

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

En användare kan färdigställa och kontrollera statusen på en miljörapport. Användaren kan även skriva in den sändlista (max 500 tecken) samt det meddelande (max 255 tecken) som skickas tillsammans med rapporten. Däremot är det endast den som är Ansvarig för godkännande av miljörapport som kan skicka in den. Administratören har rättigheten att lägga upp ”Ansvarig för godkännande av miljörapport”. Mer […]

Textdelen

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

I textdelen laddar du upp en eller flera pdf-filer som bilagor till miljörapporten.  Textdelen är tom när en ny rapport skapas. Endast när nya versioner för samma år skapas hämtas en kopia av föregående version. Mall för textdelen kan hämtas från sidan ”Mallar för miljörapporten”. När du har fyllt i uppgifter och vill ladda upp […]

Fyll i täktrapporten

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Lägg till ny mängduppgift och råmaterial För att fylla täktrapporteringen med uppgifter börjar du med att lägga till typ av mängduppgift. Välj mängduppgift i listan och klicka på ”Lägg till”. Till varje mängduppgift lägger du till råmaterial. Klicka på ”Lägg till råmaterial” för att öppna råmateriallistan. Alla råmaterial som är godkända för vald mängduppgift visas. Välj […]